Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Poštový úrad/ Stredisko poštovej prevádzky Poštový úrad/ Stredisko poštovej prevádzky Horná 1 architekt Ferdinand Silvan (Silberstein)
Slovenská sporiteľňa, pobočka Banská Bystrica Slovenská sporiteľňa, pobočka Banská Bystrica Nám. Štefana Moysesa č. 8 architekt Emil Belluš, rekonštrukcia - Ing. arch. Roman Turčan
Ekonomická fakulta UMB Ekonomická fakulta UMB Tajovského ul. č.10 architekt Gyula Orczy
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Cesta k nemocnici č. 1 Ing. Václav Houdek, prestavba: Ing. arch. Alexander Kuchár
Železničná stanica Banská Bystrica Železničná stanica Banská Bystrica ulica 29. augusta architekt Ján Štefanec
Stredoslovenská energetika, pobočka Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, pobočka Banská Bystrica Švantnerova ul. č. 9 architekt: František Bednárik, prístavba : Vitalij Zdraževský
Zvonice Zvonice Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín
Fontána na námestí SNP Fontána na námestí SNP Námestie SNP
Hrobka rodiny Holeschovcov Hrobka rodiny Holeschovcov evanjelický cintorín Lazovná 42 Adolf Holesch
Torzo komína Torzo komína v priechodnom dvore domu Horná 16
Regulátor vody na vodnotm toku Bystrica Regulátor vody na vodnotm toku Bystrica dolný tok potoka Bystrica, pri križovatke ulíc Lazovná a Laskomerská
Park pod Pamätníkom Slovenského národného povstania Park pod Pamätníkom Slovenského národného povstania pod Pamätníkom SNP až po budovu Štatistického úradu SR, Trieda SNP 75, Banská Bystrica ZARES, STAVOPROJEKT, Ing. arch. Kuzma, Ing. Petrík
Urpín Urpín juhovýchodná časť mesta
Ľaliovník na evanjelickom cintoríne Ľaliovník na evanjelickom cintoríne cintorín Evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania (ECAV), Lazovná 42
Medokýš v Štiavničkách Medokýš v Štiavničkách areál Štiavničky
Rudlovský Medokýš Rudlovský Medokýš pri kruhovom objazde do Sásovej
Stadlerovo nábrežie Stadlerovo nábrežie nábrežie Hrona od vtoku potoka Bystrička (proti toku rieky) po dnešný most železničnej stanice Banská Bystrica-mesto
Sídlisko Pred stanicou - "Prednádražie" Sídlisko Pred stanicou - "Prednádražie" pokračovanie zástavby centrálnej časti mesta Martin Kusý, Karol Ružek
Sídlisko Fortnička Sídlisko Fortnička sídlisko na severozápadnom okraji historickej časti mesta
„Stará“ Fončorda „Stará“ Fončorda sídlisko medzi mestskými časťami Radvaň a Podlavice
Erb mesta Banská Bystrica Erb mesta Banská Bystrica