Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Erb mesta Banská Bystrica
„Stará“ Fončordasídlisko medzi mestskými časťami Radvaň a Podlavice
Sídlisko Fortničkasídlisko na severozápadnom okraji historickej časti mesta
Stadlerovo nábrežienábrežie Hrona od vtoku potoka Bystrička (proti toku rieky) po dnešný most železničnej stanice Banská Bystrica-mesto
Rudlovský medokýšpri kruhovom objazde do Sásovej
Medokýš v Štiavničkáchareál Štiavničky
Ľaliovník na evanjelickom cintorínecintorín Evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania (ECAV), Lazovná 42
Vrch Urpínjuhovýchodná časť mesta
Regulátor vody na vodnotm toku Bystricadolný tok potoka Bystrica, pri križovatke ulíc Lazovná a Laskomerská
Torzo komínav priechodnom dvore domu Horná 16
Fontána na námestí SNPNámestie SNP
ZvoniceKostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín
Tabuľky s nápisom Provereno min netHronské predmestie, Námestie Štefana Moysesa, Národná ulica, Robotnícka ulica
Pamätná tabuľa k návšteve arcikniežaťa Francza Karla u Kristiána Andreja ZipseraHorná Strieborná 21
Pamiatka na povodeň v roku 1813Stadlerovo nábrežie, hradobný múr
"Staré noviny literního umění" Vydávanie prvého populárno-náučného periodika na Slovensku
Banícke povstanie 1525 - 1526
Návšteva Jána Pavla II.
Bývalý parčík kráľovnej Alžbetypred niekdajším Medeným hámrom
Prameň a tok Bystriceprameň v Starohorských vrchoch, tok katastra mesta Banská Bystrica