Zvonica bola postavená ako päťpodlažná veža s gotickými detailmi a ihlancovou strechou na štvorcovom pôdoryse. Je osadená vo svahu, na okraji umelo vytvorenej terasy. Ako vstupná bránová veža bola súčasťou súvislého murovaného opevnenia, ktorého nadzemná časť zanikla. Ostali len časti, ktoré fungujú ako oporné múry pre terén vo vnútri hradieb. Historické súvislosti zvonice sú úzko previazané s históriou rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v Radvani a s dejinami tamojšej farnosti. Samotný kostol je datovaný do obdobia stredoveku – do 13. storočia. Kostol a zvonica boli viackrát upravované od svojho vzniku až po súčasnosť. Pôvodné datovanie zvonice sa predpokladá do 15. storočia, súčasná stavba je datovaná do 2. polovice 17. storočia. Vo zvonici sa nachádzajú štyri zvony, najmenší z roku 1608.


The 5-storey Bell Tower with Gothic features, a square base and a triangular pyramid roof stands on a sloping site at the edge of a landscaped terrace. As a gate tower, it formed part of a continuous fortification wall that has since disappeared above ground, with only the underground parts that support the terrace remaining. Historically, the Bell Tower is closely linked to the Catholic Church of the Nativity of the Virgin Mary in Radvaň and the local parish. The church itself dates from the Middle Ages – from the 13th century. Both the church and the Bell Tower have been rebuilt several times, the original Bell Tower is believed to date from the 15th century and its current structure from the second half of the 17th century. There are four bells in the tower, the smallest one was made in 1608.

 

Zvonica v Radvani je objekt NKP od 26.06.1966, Číslo ÚZPF PO - 71/2, Číslo rozhodnutia o vyhlásení za pamiatku - SKK ONV B.BYSTRICA 12/66