Lokálpatriotizmus Banskobystričanov je zvečnený v známom slogane. Vznik mohol hypoteticky súvisieť so slávou medeného mesta. Najstarší písomný doklad populárneho sloganu existuje v lexikone univerzálnej osobnosti osvietenstva Jána Mateja Korabinského z roku 1786. Významná postava našich dejín a ideológ všeslovanskej vzájomnosti Ján Kollár uvádza slogan vo svojom diele Pamäti z mladších rokov života (1863, Memoáre) v súvislosti so svojím štúdiom a pobytom na tunajšom evanjelickom gymnáziu (1810 – 1811). Zberateľ ľudovej slovesnosti a národnokultúrny pracovník Adolf Peter Záturecký zaznamenal slogan v knihe „Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví“ (1897). Populárny a zľudovený slogan našiel aj hudobnú podobu v orchestrálnej kompozícii hudobného skladateľa Tibora Andrašovana Za živa v Bystrici.

 

This well-known saying sums up the local patriotism of the residents of Banská Bystrica. It may have originated in the times of glory of the copper town. The oldest written evidence of the popular proverb comes from the 1786 thesaurus by Ján Matej Korabinský, a universal Enlightenment scholar. Ján Kollár, an important figure in the history of the nation and the ideologist of Panslavism, mentions the saying in his Pamäti z mladších rokov života (A Memoir of the Early Years, 1863, Memoirs) in connection with his studies at the local Lutheran grammar schol (1810–1811). Adolf Peter Záturecký, a collector of folk literature and an expert on national culture listed the saying in his book Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví (Slovak proverbs, adages and sayings, 1897). The popular saying has even been turned into music in the orchestral composition Za živa v Bystrici (To Live in Bystrica) by music composer Tibor Andrašovan.

 

Autor textu: PhDr. Filip Glocko