V rokoch 1869 až 1870 navštevovala Dievčenskú školu v Banskej Bystrici, ostatné vzdelanie nadobudla samoštúdiom. Po vydaji za evanjelického kňaza Jána Vansu žila v Lomničke, v Píle a od roku 1912 v Banskej Bystrici. Stala sa predstaviteľkou prvej vlny slovenského literárneho romantizmu, pričinila sa o rozvoj novelistickej a románovej tvorby. Je autorkou prvého slovenského dievčenského románu Sirota Podhradských (1889). Založila a redigovala prvý ženský časopis na Slovensku Dennica (1898 – 1914), v meste bola váženou osobnosťou. Pochovaná je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Na ulici Terézie Vansovej č. 10 je umiestnená pamätná tabuľa na jej počesť. Umelecká prehliadka v interpretácii poézie a prózy žien Vansovej Lomnička sa od roku 2005 koná v Banskej Bystrici.


Terézia Vansová studied at the schol for girls in Banská Bystrica in 1869-1870 and she acquired the rest of her knowledge by self-study. After marrying the Lutheran pastor Ján Vansa she lived in Lomnička, Píla, and, since 1912, in Banská Bystrica. She became one of the authors of the first wave of Slovak literary Romanticism and stirred a new interest in novella and novel writing. She is the author of the first Slovak novel for girls, Sirota Podhradských (The Podhradskýs’ Orphan, 1889). She founded and edited the first Slovak magazine for women, Dennica (1898–1914), and was a respected figure in the town. She is buried in the Lutheran Cemetery in Banská Bystrica. A commemorative plaque is installed on the house No. 19 on Terézie Vansovej street. Since 2005, a poetry and prose recitation event for women – Vansovej Lomnička – is held in Banská Bystrica.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová