Rozvoj stredovekej Banskej Bystrice súvisel s ťažbou a spracovaním strieborno-medenej rudy. V roku 1495 založil Ján Thurzo medenú hutu a hámor, skúpil bane na okolí, spojil sa s bankárom Jakubom Fuggerom z Augsburgu a podpísaním zmluvy (1495) založili Thurzovsko-fuggerovskú spoločnosť. Spoločnosť vlastnila v Banskej Bystrici aj rozsiahle majetky a nehnuteľnosti. Po smrti Jána Thurzu prevzal vedenie jeho syn Juraj, po jeho odchode do Nemecka nastúpili do vedenia bratia Alex a Ján Thurzo ml. Začiatkom 16. storočia bola spoločnosť skonfiškovaná, konatelia zatknutí a Ungarische Handel dostali do prenájmu Fuggerovci. Turecké nebezpečenstvo spôsobilo, že Fuggerovci z mesta v roku 1546 odišli. Thurzovsko-fuggerovský mediarsky komplex prispel k mimoriadnym kontaktom stredoslovenských banských miest s vyspelými krajinami Európy.


During the Middle Ages, Banská Bystrica prospered thanks to silver and copper ore extraction and processing. In 1495, Ján Thurzo founded a copper smelting and processing plant, purchased the mines in the area and joined forces with the banker Jacob Fugger from Augsburg by signing an agreement (1495) to establish the Thurzo-Fugger Company (Ungarische Handel). The company also owned large estates and immovable assets in Banská Bystrica. After the death of Ján Thurzo, his son Juraj managed the company and after Juraj moved to Germany, he was succeeded by brothers Alex and Ján Thurzo Jr. In the early 16th century, the company was confiscated, its managers arrested and Ungarische Handel was leased to the Fuggers. The threat posed by the Turks prompted the Fuggers to leave the town in 1546. The Thurzo-Fugger Copper Company fostered unique contacts between the mining towns of Central Slovakia and Europe‘s most developed countries.


Autor textu: PhDr. Filip Glocko