Vyrastal v Banskej Bystrici. Vyštudoval hru na akordeóne a kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave, kde pokračoval v štúdiu hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Žil v Bratislave ako umelec v slobodnom povolaní. Po celý život zbieral, nahrával, študoval a spracovával ľudovú hudbu z rozličných regiónov Slovenska. Vytvoril desiatky kompozícií a réžií pre profesionálne i amatérske folklórne súbory. Je autorom hudby k televíznym inscenáciám a množstvu krátkych i celovečerných filmov s nezameniteľnou poetikou. Bol iniciátorom a editorom mnohých nahrávok autentického folklóru pre rozhlas a na gramoplatne, čím sa významne zaslúžil o jeho zachovávanie. Veľká časť jeho pozostalosti je uložená v Stredoslovenskom múzeu a v Štátnej vedeckej knižnici – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.


Svetozár Stračina grew up in Banská Bystrica. He studied accordion and composition at the Academy of Music in Bratislava and went on to study musical science at the Philosophical Faculty of the Comenius University. He lived in Bratislava, working as a freelance artist. Throughout his life he collected, recorded, studied and arranged folk music from various regions of Slovakia. He created dozens of compositions and performances for both professional and amateur folk groups. His music scores for television and for numerous short and feature-length films have an unmistakeable poetic quality. He encouraged and edited many recordings of authentic folk music, thus helping to preserve it. A large part of his estate is deposited in the Central Slovakia Museum and in the Museum of Literature and Music at the State Scientific Library in Banská Bystrica.


Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.