Je autorom banskobystrických vedút: Banská Bystrica, Dolná brána, Brána na Lazovnej ulici, Námestie v Banskej Bystrici, ďalej obrazu Špania Dolina, portrétov ako napr. Ján Kollár, Karol Kuzmány, oltárnych obrazov v rímsko-katolíckych kostoloch – na Donovaloch a v Radvani – a v evanjelickom kostole vo Zvolenskej Slatine. Štúdium stredoškolského učiteľa maliarstva absolvoval v Pešti. Svoju pedagogickú dráhu začal v Seľvuši (dnes Vinogradov, Ukrajina). V roku 1886 získal miesto profesora kreslenia v Banskej Bystrici. Učil na evanjelickom gymnáziu, priemyselnej škole, meštianskej škole a na elementárnych školách. Jeho žiakmi boli Janko Jesenský, Jozef Gregor-Tajovský, Viliam Figuš-Bystrý a iní. Maliarsku prax získal počas pobytov v Pešti a Viedni. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici.


Andrej Stollman is the author of vedute of Banská Bystrica, such Banská Bystrica, Dolná brána (The Lower Gate), Brána na Lazovnej ulici (The Gate on Lazovná Street), Námestie v Banskej Bystrici (The Square in Banská Bystrica), as well as the painting titled Špania Dolina, portraits of, among other, Ján Kollár and Karol Kuzmány, and altar paintings in the Catholic churches in Donovaly and Radvaň and in the Lutheran Church in Zvolenská Slatina. He studied in Pest to become a secondary schol painting teacher. He started teaching in Sevlyush (present-day Vinogradov, Ukraine). In 1886, he was offered the position of a teacher of drawing in Banská Bystrica. He taught at the Lutheran grammar school, the technical school, the municipal schol and at elementary schools. His pupils included J. Jesenský, J. G. Tajovský, and V. Figuš-Bystrý. He gained experience as a painter during his stays in Pest and Vienna. He is buried in the Lutheran Cemetery on Lazovná street.


Autor textu: Mgr. Zlata Troligová