Chaviva Reiková, vlastným menom Marta Reiková (krycími menami Martha Martinovitz, Ada Robinson) v lete 1941 vstúpila do tajnej sionistickej vojenskej organizácie HAGANAH, ktorá úzko spolupracovala s britskou spravodajskou službou Special Operacions Executive. 17. 9. 1944 bola prepravená na povstalecké územie na Slovensku v rámci skupiny Amsterdam. V Banskej Bystrici aktívne organizovala pomoc utečencom. Koncom októbra sa so skupinou presunula do hôr nad Pohronským Bukovcom, kde plánovali vybudovať lesný tábor pre prenasledovaných židov. Pri prepade tábora 31. októbra bola zajatá a podrobená brutálnemu mučeniu. 20. 11. 1944 bola spolu s ďalšími dvestopäťdesiatimi židmi zavraždená v protitankovej priekope v Kremničke. Mesto Banská Bystrica jej v roku 1990 udelilo čestné občianstvo in memoriam.


In 1941, Haviva Reik, born Marta Reiková (aliases Martha Martinovitz, Ada Robinson), joined a secret Zionist military organization, HAGANAH, which worked closely with the British intelligence service Special Operations Executive. On 17 September 1944, Reik was deployed in Slovakia as part of the Amsterdam unit on the territory held by resistance fighters. She actively assisted refugees in Banská Bystrica. Towards the end of October she moved with her unit to the mountains above Pohronský Bukovec where they planned to set up a forest camp for the Jews escaping persecution. During an attack on the camp on 31 October she was taken prisoner and brutally tortured. On 20 November 1944 she was executed, along with 250 Jews, in an anti-tank trench in Kremnička. In 1990, she was awarded the Honorary Citizenship of Banská Bystrica in memoriam.


Autor textu: PhDr. Roman Hradecký