Jakub Pribicer vďaka finančnej podpore mesta študoval na univerzitách v Lipsku a Wittenbergu. Tu získal humanistické vzdelanie, osvojil si reformačno-humanistický pohľad na svet i vzdelanie, čo sa prejavilo v jeho pedagogickom pôsobení na latinskej škole v Banskej Bystrici, kde propagoval myšlienky Filipa Melanchtona, Veita Amerbacha a Joachima Cameraria. V banskobystrickej tlačiarni Krištofa Škultétyho vydal 31. januára 1578 prvú nenáboženskú knihu na Slovensku: Rozprava o kométe (Tractatus de Cometa). Rešpektujúc Aristotelovo učenie, vyjadruje sa o kométach ešte ako o anomálii, avšak v samotnej prírode už vidí „prekrásny systém“ (pulcherrium systema naturae). Nasledujúce roky prežil putovaním po rôznych mestách (Pešť, Benátky, Viedeň), aby nakoniec skončil v Košiciach, kde v roku 1582 zomiera.


Jakub Pribicer studied at the universities in Leipzig and Wittenberg on a municipal scholarship. His education was based on humanistic ideals and he adopted a reformist and humanistic worldview and approach to teaching. It informed his work as a teacher at the Latin schol in Banská Bystrica where he promoted the ideas of Philip Melanchthon, Veit Amerbach and Joachim Camerarius. He published the first non-religious book in Slovakia: Tractatus de Cometa (The Tractate of a Comet) on 31 January 1578 in the printing company of Krištof Škultéty in Banská Bystrica. Reflecting the teachings of Aristotle, he still refers to comets as an anomaly, however, he already sees a “beautiful system” in the nature (pulcherrium systema naturae). He travelled to various towns in later years (Budapest, Venice, Vienna) and finally settled in Košice where he died in 1582.


Autor textu: PhDr. Roman Hradecký