Narodil sa v rodine veľkoobchodníka Štefana Kabinu. Po úspešnom dokončení vyššieho gymnázia pokračoval v štúdiu na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Od roku 1885 pôsobil v štátnej lesnej službe. Navštívil vzdialené krajiny, v ktorých sa zoznamoval s miestnymi postupmi v riadení lesov. Jednou z krajín bola aj exotická Brazília. Svojou prácou sa zaslúžil o zisk titulu ministerského radcu, ktorý mu udelil maďarský minister pôdohospodárstva v roku 1918. Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie priniesol do jeho súkromného života aj nezhody s manželkou. Po vzniku Československej republiky sa totiž odmietol s ňou a ich tromi dcérami vrátiť do Budapešti. Do svojej smrti žil v Banskej Bystrici, kde aj zomrel a je pochovaný na rímskokatolíckom cintoríne.


Emil Karvaš was born to the family of wholesaler Štefan Kabina. After finishing grammar school he went on to study at the Academy of Mining and Forestry in Banská Štiavnica. Since 1885, he worked as a civil servant in the forestry sector. He visited distant and exotic countries, including Brazil, where he studied local forest management practices. In 1918, he was awarded the title of Ministerial Advisor by the Hungarian Minister of Land Management, in recognition of his work. The collapse of Austria-Hungary affected his marriage because he refused to return to Budapest with his wife and their three children after the Czechoslovak Republic was founded. He lived in Banská Bystrica until his death and is buried in the Roman Catholic Cemetery.


Autor textu: PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.