Najvýznamnejšou osobnosťou bárczyovského rodu bol Dr. Emil Karol Bárczy (1878 – 1960) – advokát, ktorý mal začiatkom 30. rokov 20. storočia svoju advokátsku kanceláriu na Dolnej ulici v budove Tatrabanky. V roku 1906 sa oženil s Ilonou Heritzovou. V roku 1917 odkúpili po Kolomanovi Radvanskom kaštieľ, ktorý sa neskôr začal nazývať bárczyovský. Z dvojkrídlového objektu v tvare písmena „L“ je už len ruina.
Dr. Emil Bárczy zomrel 3. 2. 1960. Pochovaný bol do rodinnej krypty na evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici. Jeho predkovia sú však pochovaní na starom evanjelickom cintoríne v Radvani. Náhrobok vystavaný z travertínových kameňov v tvare trojuholníka má výšku 235 cm a šírku 400 cm. V strede náhrobku je umiestnená kamenná doska s rodinným erbom o veľkosti 55 x 70 cm. Erb na doske dopĺňa nápis „radvanyi és szepesnadasdi BÁRCZY CSALÁD“. Podľa úmrtia prastarého otca a zakladateľa bárczyovskej dynastie Jána Bárczyho môžeme náhrobok datovať do prvej polovice 19. storočia. Svojím prevedením je to jediný náhrobok svojho druhu na banskobystrických cintorínoch.

 

The most prominent member of the Bárczy family, Dr. Emil Karol Bárczy (1878–1960), was a lawyer whose law firm’s offices were at Dolná street in the early 1930s, in the Tatrabanka building. In 1906, he married Ilona Heritzová. In 1917, he purchased a manor formerly owned by Koloman Radvanský, which later became known as the Bárczy Manor. Only a ruin remains of the twowing, L-shaped structure.
Dr. Emil Bárczy died on 3 February 1960. He was buried in the family crypt in the Lutheran Cemetery on Lazovná street, although his ancestors were buried in the old Lutheran cemetery in Radvaň. The triangular tombstone made of travertine stones is 235cm high and 400cm wide. A 55x70cm stone panel bearing the family coat of arms is placed at its centre. Along with the coat of arms, the panel also bears the inscription “radvanyi és szepesnadasdi BÁRCZY CSALÁD”. Based on the date of death of the great-grandfather and founder of the Bárczy dynasty, Ján Bárczy, the tombstone can be dated back to the first half of the 19th century. In terms of design, it is the only tombstone of its kind in the cemeteries of Banská Bystrica.

 

Autor textu: Andrej Predajniansky