HRONSKÉ NOVINY
Banská Bystrica, február 1925:
„Dr. Oskar Petrogalli, hlavný redaktor Prágai Magyar Hírlapu, umrel v Banskej Bystrici 4. februára 1925. Petrogalli bol vynikajúcou osobnosťou maďarskej menšiny u nás, bol rozhľadeným a húževnatým politikom. Umrel neočakávane, 47-ročný. Nech mu je ľahká slovenská zem!“
Pochovali ho do hrobu, kde už odpočívali dvaja príslušníci jeho rodiny, ktorí tiež zohrali svoju úlohu v živote mesta. Otec Artur bol určitú dobu profesorom na miestnom gymnáziu a brat Gejza bol pedagógom, ktorý bol okrem svojej úlohy učiteľa známy aj v širšom spoločenskom živote mesta. Zomrel na fronte prvej svetovej vojny. Hlavne vďaka úcte k Oskarovi Petrogallimu ostala ich pamiatka zvečnená vybudovaním náhrobníka, ktorý pôvodne patril k najkrajším pamätníkom z dielne miestneho kamenosochárstva firmy Horn. Trvalo skoro šesť a pol roka, kým bol náhrobník ukončený a odhalený – 5. júla 1931.

 

HRON NEWSPAPER
Banská Bystrica, February 1925:
“Dr. Oskar Petrogalli, the editor-inchief of Prágai Magyar Hírlap, died in Banská Bystrica on 4 February 1925. Petrogalli was a leading figure of the Hungarian minority in our town, an open-minded and hard-working politician. He died unexpectedly at the age of 47. May he rest in peace in the Slovak ground.”
He was buried in a tomb where two of his family members, who were also important figures in the life of the town, had already been laid to rest. His father Artur was a professor at the local grammar school for a time and his brother Gejza, also a teacher, was equally known for his active role in the town’s broader social life. He died at the front line in World War I. Their memory and the respect for Oskar Petrogalli were permanently preserved in a tombstone that was one of the finest monuments created by the local monumental masonry workshop of the Horn company. It took almost six and a half years to complete and it was finished and revealed on 5 July 1931.

 

Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.