Alojzovi Herritzovi, mešťanovi a zlatníkovi, a jeho manželke Anne, rodenej Borsiczkej, prežili z desiatich detí len synovia Rudolf a Július. Správe novovybudovaného pivovaru na Hornom námestí v Banskej Bystrici sa mal venovať Július, ktorý sa však toho nedožil. Jeho pozíciu prebral starší Rudolf. Jeho manželkou sa stala Vilma Wachtlerová, dcéra banskobystrického mešťanostu Kazimíra Wachtlera. Ich synovia – Viliam (zomrel bezdetný) a Július – zdedili majetok po otcovi v roku 1901, každý v jednej polovici. Z manželstva Júliusa a Augusty, rod. Tillésovej, pochádzali: dcéra Vera Lea Vilma Mária a syn Kazimír Bela Rudolf Július, ktorý bol posledným žijúcim priamym mužským potomkom rodiny Herritzovcov. Rovnako ako Teofil Stadler, aj Herritzovci sa aktívne zapájali do verejnoprospešných projektov. Finančne prispeli na výstavbu mestskej nemocnice na Bánoši, mestskej opatrovne na Hornej ulici č. 28 a sirotinca pri bývalých radvanských kasárňach. Farnosti Banská Bystrica darovali vitráž, ktorá je umiestnená vo farskom kostole na pravej strane od hlavného oltára.


Alojz Herritz, a burgher and goldsmith, and his wife Anna, born Borsiczká had ten children, out of whom only two sons, Rudolf and Július survived. Július was to become the manager of a newlybuilt brewery in the Upper Square in Banská Bystrica but died before its launch into operation. His older Brother Rudolf assumed the position instead. He married Vilma Wachtlerová, the daughter of Kazimír Wachtler, mayor of Banská Bystrica. Rudolf’s sons – Viliam (died childless) and Július inherited their father’s property in 1901, one half each. Július married Augusta, born Tillésová, on 20 April 1912 in the parish church in Banská Bystrica. They had a daughter, Vera Lea Vilma Mária, and a son, Kazimír Bela Rudolf Július, who was the last direct descendant of the Herritz family. Like Teofil Stadler, the Herritzs were involved in a number of public and welfare projects in the town. They co-financed the construction of a municipal hospital in Bánoš, a municipal nursery on Horná 28 and an orphanage near the former barracks in Radvaň. They also donated a stained-glass window to the parish, on the righthand side of the main altar in the parish church. However, plaques in Hungarian installed in honour of the donors on all these facilities were later removed. The family’s crypt in the Catholic Cemetery.


Autor textu: JUDr. Jakub Šišovský