Plastika „Breza“ bola pravdepodobne vytvorená v rokoch 1967 – 1969, aby výtvarne dotvorila prostredie architektúry novopostaveného areálu odborného učilišťa pôšt a telekomunikácií. Situovaná je v mierne svahovitom teréne, v blízkosti hlavného vstupu do budovy školy. Podľa miestnej orálnej histórie a štýlových znakov pripisujeme dielo akademickému sochárovi Vladimírovi Môťovskému. Dokumentácia k dielu nebola zachovaná. V zbierke SNG sa však nachádzajú prípravné modely k sochárskej práci s príbuznou štylizáciou. Dielo patrí do progresívneho obdobia tvorby autora, inšpirovaného moderným európskym sochárstvom. Charakterizuje ho výrazná štylizácia a znaková symbolika. Perforácie horizontál rytmizujú jednoduchú geometrickú blokovú vertikálu plastiky, vytvorenú z epoxidu. Biela farba zvýrazňuje subtílne, estetické pôsobenie diela.

 

The a “birch tree” – was probably created between 1967 and 1969 to add an artistic element to the structure of the newly completed premises of the Post and Telecommunications Vocational School. It was installed on a moderate slope near the main schol entrance. Based on local tradition and its distinctive style, the sculpture is attributed to academic sculptor Vladimír Môťovský. No documents concerning the object have been preserved. However, there are studies and models for a sculpture similar in style in the collection of the Slovak National Gallery. The object was created during the author’s progressive period, inspired by modern European sculpture. It is largely stylized and symbolic. Horizontal perforations infuse the simple vertical block of the object, made of epoxy resin, with rhythm. The white colour enhances its subtle, aesthetic air.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

V roku 2018 bolo výtvarné dielo Breza zreštaurované.