Bárczyovská hrobka sa nachádza na bývalom evanjelickom a. v. cintoríne v Radvani. Podľa spomienok Renáty Murgašovej-Petrincovej, prvý kontakt Bárczyovskej rodiny s Radvaňou je z roku 1814, keď sa kežmarský obchodník Ján Bárczy (* 1786 – † 1836) oženil s Annou Markovičovou, dcérou radvanského súkenníckeho cechmajstra Andreja Markoviča. Od tejto osudovej chvíle bola rodina Bárczyovcov spätá s Radvaňou. Najvýznamnejšou osobnosťou bárczyovského rodu bol Dr. Emil Karol Bárczy (* 1878 – † 1960) – advokát, ktorý mal začiatkom 30. rokov 20. storočia svoju advokátsku kanceláriu na Dolnej ulici v budove Tatra banky. V roku 1906 sa oženil s Ilonou Herritzovou. Spolu odkúpili v roku 1917 po Kolomanovi Radvanskom kaštieľ, ktorý sa neskôr začal nazývať Bárczyovský. Bohužiaľ, dnes sa z dvojkrídlového objektu v tvare písmena „L“ zachovala už len ruina. V roku 1930 zdedil Dr. Emil Bárczy spolu so svojimi súrodencami Oskarom a Annou dom na Dolnom námestí č. 12 (bývalá krčma Hušták), ktorý následne v roku 1937 predali Edelmannovcom. Dr. Emil Bárczy zomrel 3. 2. 1960. Pochovaný bol do rodinnej krypty na evanjelickom a. v. cintoríne v Lazovnej ulici. Jeho predkovia sú však pochovaní na starom evanjelickom a. v. cintoríne v Radvani. Náhrobok, vystavaný z travertínových kameňov v tvare trojuholníka, má výšku 235 cm a základňa má dĺžku 400 cm. V strede náhrobku je umiestnená kamenná doska s rodinným erbom o veľkosti 55 x 70 cm. Erb na doske dopĺňa nápis „radvanyi és szepesnadasdi BÁRCZY CSALÁD“. Na náhrobku sa nezachovala žiadna značka ani názov kamenárskej firmy, ktorá náhrobok vyhotovila. Podľa úmrtia prastarého otca a zakladateľa bárczyovskej dynastie Jána Bárczyho môžeme náhrobok datovať do prvej polovice 19. storočia. Svojím prevedením je jediným náhrobkom svojho druhu na banskobystrických cintorínoch. Náhrobok, aj napriek drobným chybám, je zatiaľ v celkom dobrom stave, no bude potrebovať opravu. Zdá sa, že je to okrem spomienok jediná hmotná pamiatka na rod Bárczyovcov, a preto by sme nemali dovoliť, aby skončila rovnako ako ich rodinné sídlo.