Tento text možno od roku 1999 čítať na tabuli umiestnenej na múre Rímskokatolíckeho farského úradu na Nám. Štefana Moysesa pričinením banskobystrických politických väzňov. Imrich Ďurica sa narodil 7. 10. 1915 v Detve, v maloroľníckej rodine. Gymnázium absolvoval v Banskej Bystrici (1926 – 1934), teológiu na Univerzite Komenského v Bratislave (1934 – 1939). Biskup Andrej Škrábik si ho vybral za aktuára a vtedy prišiel do Banskej Bystrice po druhý raz (1949 – 1950). Tu bol zatknutý Štátnou bezpečnosťou a za vieru odsúdený. Väznili ho (1950 – 1960) v Banskej Bystrici, Bratislave, Prahe, Leopoldove, Mladej Boleslavi, Jáchymove, Valdiciach a Ilave. Po prepustení pracoval ako zásobovač mlieka v Rimavskej Sobote (1960 – 1969). V čase politického odmäku sa dostal do nášho mesta za správcu katedrály (1969 –1990) a farnosti (1982 – 1986). V zložitom období normalizácie sa Ďuricovi podarilo oživiť duchovný život v Banskej Bystrici a jej okolí. Ústretovo pristupoval ku všetkým vrstvám obyvateľstva. Neúnavne sobášil, pochovával, spovedal, krstil, verejne i tajne, s rizikom, že opäť príde o miesto. Bol dobrým znalcom Starého zákona. Prejavoval sa ako erudovaný a schopný kazateľ, vlievajúci ľuďom nádej a východisko. Opravoval sakrálne stavby, ako mu to dovolil štát a stačili sily. Stal sa „pravou rukou“ biskupa Jozefa Feranca, ktorý ho vymenoval za čestného kanonika (1974). Po Ferancovom penzionovaní odznelo Ďuricovo meno v súvislosti s obsadením biskupstva. Neudialo sa tak zrejme kvôli jeho relatívne vysokému veku. Po nástupe biskupa Rudolfa Baláža (1990 – 2011) sa stal riaditeľom biskupského úradu a učiteľom latinského jazyka na bohosloveckej fakulte. Po dovŕšení 75. roku odišiel do kláštora v Dunajskej Lužnej ako duchovný správca dominikánok (1990 – 1992). Biskupstvu jazykovo vypomáhal pri kontaktoch so zahraničím, až kým sa neprejavili následky z ožiarenia uránom. Niekoľko mesiacov pred smrťou (12. 9. 1992) dosiahol Ďurica plne oslobodzujúci rozsudok. Pochovaný je v Dunajskej Lužnej. V roku 2015 bol vyhlásený za čestného občana Banskej Bystrice in memoriam.