Tragické udalosti spájajú ľudí a národy nielen v dnešných časoch. Rovnako tomu tak bolo aj v minulosti. Jednou takouto udalosťou, ktorá spojila ľudí v mnohonárodnostnej rakúsko- -uhorskej monarchii a na ktorú zostala pamiatka aj v Banskej Bystrici, bolo zavraždenie kráľovnej Alžbety Bavorskej, známej ako Sissi. Stalo sa tak 10. 9. 1989 v Ženeve, keď anarchista Luigi Luchani bodol kráľovnú dýkou do hrudníka v oblasti srdca. Už 19. septembra 1898 vyšlo od ministra poľnohospodárstva Ignáca Darányiho nariadenie pod číslom 71 544 na výsadbu pamätných stromov kráľovnej Alžbety. Podľa nariadenia boli na výsadbu odporúčané lipy, smutné vŕby, buky a stále zelené ihličnany. Boli v ňom stanovené aj termíny na podávanie správ o realizácii nariadenia. V priebehu necelého roka sa na vyjadrenie úcty k obľúbenej panovníčke vysadilo na úze- mí vtedajšej monarchie, a teda aj na území dnešného Slovenska, viac ako dva a pol milióna rôznych stromov. Časť z nich sa dodnes zachovala aj v Banskej Bystrici, v parčíku pri Medenom Hámri, kde bolo vysadených vyše štyridsať líp, javorov a jelší. Okrem tejto lokality boli v Banskej Bystrici pri tejto príležitosti vysadené stromy ešte aj v Hronskej ulici, pri erárnom nákladisku dreva, pred budovou lesmajstra a na ihrisku novej detskej škôlky. Bohužiaľ, tieto stromy sú už nenávratne stratené. V čase socializmu sa im totiž nepripisoval veľký význam, takže na niektoré aleje sa pozabudlo a časť z nich bola zničená alebo vyrúbaná. Podobný osud postihol aj stromy pri Medenom Hámri, ktoré pochádzajú z rovnakého obdobia. Po tom, čo pri rozširovaní cesty v roku 1983 väčšinu pôvodných líp a javorov vyrúbali, z pôvodne veľkej aleje v Medenom Hámri, ktorú tvorili stromy vysadené ešte v rokoch 1898 – 1899, zostalo iba torzo pozostávajúce z deviatich líp veľkolistých a jedného javora horského. Na základe dendrologického výskumu z roku 2013, ktorý potvrdil vek stromov, sa začalo s postupnou revitalizáciou torza pôvodného parku. V rámci tejto obnovy v ňom umiestnili pamätník Alžbete Bavorskej, ktorý bol 26. júna 2014 slávnostne požehnaný.