Základnú školu navštevoval v Pezinku a Banskej Bystrici, ev. lýceá v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici, teológiu v Bratislave. Pôsobil ako výpomocný učiteľ, neskôr obchodný vedúci v Brne. Od roku 1809 vyučoval na Vyššej dievčenskej škole v Banskej Bystrici, kde sa stal neskôr aj riaditeľom (do roku 1859). Aktívne sa zapájal do verejného života Banskej Bystrice. Pochovaný je na ev. cintoríne v Banskej Bystrici. Bol spoluzakladateľom Uhorskej mineralogicko-geologickej a metalurgickej spoločnosti. Venoval sa mineralogickému a geolo-gickému výskumu Nízkych Tatier, podnikol niekoľko ciest po Západných Karpatoch. Publikoval v domácich i zahraničných odbor-ných časopisoch o prírodnom bohatstve Uhorska, zvlášť Slovenska. Zaujímal sa o paleontológiu, archeológiu, históriu a numizmatiku. Bol autorom prvej topografickej mineralógie Uhorska, etnografickej monografie Zvolenskej a Tekovskej stolice. Jeho zbierka minerálov mala okolo 12 tisíc exemplárov a zaujímali sa o ňu odborníci z celej Európy. Na zhromaždení Spoločnosti uhor-ských lekárov a prírodovedcov v Banskej Bystrici 4. – 8. 8. 1842 referoval o geologických pomeroch Zvolenskej župy. Stal sa čle-nom niekoľkých desiatok vedeckých spoločností a múzeí, nadviazal osobné alebo písomné styky s významnými osobnosťami ako Alexandrom von Humboldtom či Johannom Wolfgangom Goethem. Bol nositeľom viacerých zahraničných radov a vyznamenaní, čestným doktorom niekoľkých univerzít. Roku 1862 bol vyzname-naný za zásluhy cisárskym zlatým krížom s korunou.