V rokoch 1869–1870 navštevovala dievčenskú školu v Banskej Bystrici, ďalší rok si osvojovala maďarčinu v súkromnom ústave v Rimavskej Sobote. Ostatné vzdelanie nadobudla samoštúdiom. V rokoch 1871–1875 žila u rodičov vo Zvolenskej Slatine a u sestier vo Zvolene, Nižnom Skalníku a Drienčanoch. Po vydaji za ev. kňaza Jána Vansu žila v rokoch 1875–1882 v Lomničke, 1882–1911 v Píle a od roku 1912 v Banskej Bystrici. Stala sa predstaviteľkou prvej vlny slovenského literárneho romantizmu, pričinila sa o rozvoj novelistickej a románovej tvorby. Prvé básne uverejnila v časopise Orol, krátkymi útvarmi prispela do Národných novín a Slovenských pohľadov. Je autorkou prvého slovenského dievčenského románu Sirota Podhradských (1889). V druhom románe Kliat-ba (1926) spracovala historické udalosti zo zvolenského regiónu s prvkami naturalistického hororu, román Sestry (1930) približuje životné osudy dcéry prof. Hilaridesa. V spoločenských rozprávkach Julinkin prvý bál, Ohlášky, Prsteň a Nové šatočky pútavo priblížila psychiku a myšlienkový svet dospievajúcich dievčat. V ďalších poviedkach spracovla život na dedinských farách a školách Z fary a zo školy, Paľko Šuška a Danko a Janko. Humorne ladený cestopis Pani Georgiadesová na cestách patrí k dokumentárnym spisom. V životopisnej práci Ján Vansa približuje osudy svojho manžela. Pozornosť venovala aj tvorbe divadelných hier, z ktorých bola najúspešnejšia dáma Sve-domie (1897). Založila a redigovala prvý ženský časopis na Slovensku Dennica (1898–1914), ktorý sa stal orgánom nastupu-júcej slovenskej moderny. V Banskej Bystrici bola váženou osobnosťou, ktorú často navštevovali významní verejní a kultúrni predstavite-lia, na jej počesť organizovali slávnostné programy, pozornosť jej venoval predovšetkým ženský spolok Živena. Dom, v ktorom na Fortničke žila, susedil s domom hudobného skladateľa Viliama Figuša Bystrého. Obaja pria-teľsky komunikovali, predstavovali piliere umeleckého života v meste. Pochovaná je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. V ulici Terézie Vansovej č. 10 je umiestnená pamätná tabuľa na jej počesť. Celoslovenská umelecká prehliadka v interpretácii poézie a prózy žien Vansovej Lomnička sa od roku 2005 koná v Banskej Bystrici.