Významne obohatil umeleckú zbierku banskobystrických vedut. Zručnosť a umelecké cítenie zdedil po otcovi, poprednom krá-ľovskom banskom kováčskom majstrovi, ktorý bol pokračovateľom remesla niekoľkých špaňodolinských generácií. Otec Michal Stollmann (1815–1889) a matka Anna Jedlovská (1825–1905) vychovali spolu 11 detí. Väčšina z nich sa vyučila remeslu. Andrej od roku 1864 študoval na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, no pre existenčné problémy štúdium neukončil. V roku 1869 získal výučný list maliara – natierača u K. Lorenza v Banskej Bystrici. V tejto profesii však pôsobil iba krátko. Túžbu stať sa profeso-rom kreslenia začal napĺňať v Pešti, kde sa v roku 1874 zapísal na školu pre prípravu stredoškolského profesora kreslenia. V tom istom roku nastúpil do základnej vojenskej služby, kvôli čomu štúdium prerušil. Tri roky študoval na dôstojníckej škole Akademia Ludovika (1874–1878). Po jej absolvovaní pokračoval v štúdiu na kresliarskej škole Mintarajztanoda, kde v roku 1881 získal diplom profesora kreslenia pre stredné školy. Svoju pedagogickú dráhu začal v Seľvuši (dnes Vinogradov, Ukrajina). Až v roku 1886 získal miesto profesora kreslenia v Banskej Bystrici. K výtvarnému umeniu priviedol v rokoch 1889–1919 niekoľkých svojich študentov na evanjelickom gymnáziu, priemyselnej škole, meštianskej škole a na elementárnych školách. Jeho žiakmi boli J. Jesenský, J. G. Tajov-ský, V. Figuš Bystrý, Š. Krčméry a i. Popri učiteľskej činnosti sa venoval maľovaniu. Maľoval veduty, predovšetkým Banskej Bystrice, portréty, krajinky, figurálne kompozície. Venoval sa národopisnej i náboženskej tematike. Svoju prax z predošlých pobytov v Pešti v dielni maliara K. Scholtza a vo viedenskej firme, konkrétne v dolnorakúskom kaštieli Falkenheimovcov v obci Walpersdorf využil pri tvorbe svojich obrazov. Z tvorby Andreja Stollmanna treba spomenúť obrazy: Banská Bystrica (olej, okolo 1870), Dolná brána (olej 1870), Brána na Lazovnej ulici (olej, 1879), Námestie v Banskej Bystrici (kresba ceruzkou a akvarel, 1891), Špania Dolina (kresba ceruzkou a akvarel, 1898). Portréty: Ján Kollár (olej), Michal Miloslav Hodža (olej), K. Kuzmány (olej, 1921), oltárne obrazy: Sv. Anton Paduánsky, Sv. Florián, Sv. Jozef, Vzkriesenie (r. k. kostol Donovaly), Narodenie Panny Márie (r. k. kostol v Radvani), Ukrižo-vaný (ev.a.v. kostol, Zvolenská Slatina). Andrej Stollmann zomrel 1. 9. 1933 v Banskej Bystrici vo veku 81 rokov. Milovaného man-žela, otca, príbuzného, priateľa, občana a pedagóga do evanjelického cintorína v Lazovnej ulici odprevadili rodina, vďační spolu-občania a študenti. V živote ho postihlo niekoľko tragédií. Prekonal ich vďaka svojej pevnej vôli a húževnatosti. Manželka Mária, rod. Doleschalová zomrela predčasne a zanechala malého syna. S druhou manželkou Emíliou, rod. Miklerovou mali 9 detí. Pravnuk Andrej Stollmann, žijúci v Banskej Bystrici je pokračovateľom jeho výtvarnej dráhy.