Základné štúdium absolvoval v rodisku, v rokoch 1839–40 študoval na lýceu v Banskej Štiavnici, pokračoval na lýceu v Bratislave (1840–1842), kde sa aktívne zapájal do práce v študentskom Ústave reči a literatúry ako zapi-sovateľ a zakladateľ spevokolu. Pokračoval v štúdiu teológie na univerzite v Halle (1843–1844), kde sa dostal pod vplyv Heglovej filozofie. Pred vysvätením za kňaza v roku 1847 pôsobil ako vychovávateľ v Hodruši a Rybároch pri Sliači. Za farára v Hrochoti bol zvolený roku 1847, prežil tam aj revolučné roky 1848/9. Ako pansláv bol zaistený a pred popra-vou ho zachránili jeho vplyvní priatelia. V roku 1856 bol zvolený za farára v Radvani, kde pôsobil do konca života. Bol predsedom Zpěvníkového výboru. Ako rodený básnik sa usiloval vysloviť generačné pocity, pričom nadväzoval na domáce tradície. Národnú myšlienku dokázal spojiť apoteózou slovenskej ženy. Vrcholnými dielami Andreja Sládkoviča sú skladby Marína (1846) a Detvan (1853). V Maríne vyspieval svoje ľúbostné pocity z banskoštiavnického študentského obdobia k Márii Pišlovej, v Detvanovi zasa zobrazil náš „špatokrásny“ ľud. Z príležitostných básní sú najznámejšie Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti, Nehaňte ľud môj, Hojže, Bože, jak to bolí, keď sa junač roztratí a i. Ako zapisovateľ zhromaždení Matice slovenskej v Martine zveršoval udalosti ako Svätomartiniáda, Pamiatka na deň 4. augusta, Lipa cyrilo-metodejská. Venoval sa aj prekladaniu, písaniu publicistických článkov, recenzií a posudkov. Bol uctievanou osobnosťou svojej generácie, miláčikom národne uvedomelej mládeže. Radvanská fara sa stala púťovým miestom pre všetkých milovníkov jeho poézie, medzi ktorých patril štúrovský básnik Ján Botto, August Horislav Krčméry, študent Svetozár Hurban Vajanský a i. Pochovaný je na cintoríne v Radvani – Kráľovej. Na jeho pamiatku bola inštalovaná socha v nadživotnej veľkos-ti pri ev. a. v. kostole v Radvani. Jedno z banskobystrických gymnázií nesie jeho meno – Gymnázium Andreja Sládkoviča. Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy nesie meno Sládkovičova Radvaň.