Rodina Skuteckých sa na Slovensko prisťahovala z českého mesta Skuteč. Po smrti otca sa usadili vo Viedni, kde Dominik Sku-tecký získal základné aj odborné vzdelanie. Učil sa u sochára J. Meixnera, študoval v maliarskej škole historické maliarstvo. Vo výtvarnom vzdelávaní pokračoval v Taliansku a Nemecku. Napokon sa usadil na pätnásť rokov v Benátkach. Tu sa dostal do kontaktu s veľkými umeleckými spoločnosťami, ktoré nakupovali jeho obrazy. V rokoch 1870–71 pôsobil v Mníchove, tu sa definitívne rozišiel s historickou maľbou, zaujala ho nová umelecká vlna priebojného realizmu. Striedavo žil vo Viedni a Benátkach, získal si tu meno, jeho obrazy kupoval panovník, uhorský štát i mesto Budapešť. Rozhodujúcou zmenou pre Skuteckého sa stalo jeho manželstvo s Banskobystričankou Cecíliou Löwyovou. V Banskej Bystrici sa neusadil hneď, ale stále častejšie sa na Slovensko a do mesta vracal. Definitívne sa v Banskej Bystrici usadil roku 1889. Podľa vlast-ného návrhu si dal postaviť vilu s ateliérom v Hornej ulici v štýle talianskeho renesančného slohu. Najznámejším obrazom umelca je Trh v Banskej Bystrici (1889), na ktorom je dominantnou postavou dáma s prežiareným červe-ným dáždnikom (maliarova manželka). Symbolizuje včlenenie umelcovej rodiny do nového prostredia. Obraz prešiel mnohými tortúrami, v roku 1890 ho kúpilo mesto Budapešť, ale po výstave ho vrátilo maliarovi na výmenu za iný obraz. Skutecký neskôr Trh v Banskej Bystrici venoval na dobročinnú lotériu a napokon ho umiestnili v mestskom múzeu. V súčasnosti je majetkom banskobys-trickej galérie a umiestnený je v maliarovej expozícii v Skuteckého vile. Banská Bystrica inšpirovala umelca svojím koloritom, očarili ho aj Staré Hory a Špania Dolina. Skutecký bol však najmä vynikajú-cim portretistom, okrem autoportrétov a podobizní vlastnej rodiny pracoval aj na objednávku, zobrazil množstvo osobností verej-ného života a štátnej moci. Za najdôležitejšiu a najhodnotnejšiu časť Skuteckého tvorby sa považujú námety z medených hámrov a kováčskych dielní v okolí Banskej Bystrice. Fascinovala ho ich tajuplnosť prostredia, farebná hra svetla a tieňa. Nie sú len umelec-kými výtvormi, ale aj dobovým dokumentom o spôsobe výroby v danom čase. Tieto diela patria k vrcholným hodnotám realistického maliarstva v európskom kontexte. Život v Banskej Bystrici priniesol Skuteckému existenčnú istotu, účasť na tunajšom spoločenskom dianí, možnosť prezentácie diel na výstavách po celej Európe. Bol inšpirátorom pre mladých adeptov maliarstva, ktorým rád pomáhal (Jozef Murgaš). Pochovaný je na židovskom cintoríne v Banskej Bystrici. Na jeho vile v Hornej ulici č. 55 je umiestnená na jeho počesť pamätná tabuľa.