Ľudovú školu absolvoval v Brezne (1918–1922), v školskom roku 1928/29 začal študovať na Učiteľskom ústa-ve v Banskej Štiavnici, posledný šk. rok 1923/33 dokončil v Lučenci. Skúšky učiteľskej spôsobilosti pre ľudové školy získal r. 1935 v Lučenci. Roku 1937 získal aj kvalifikáciu pre meštianske školy. V rokoch 1933 - 1939 učil na školách v dnešnom Zemplínskom Hradišti, Trebišove a Brezne. V rokoch 1939–1944 pôsobil na Vyššej priemyselnej škole v Banskej Bystrici, kde vyučoval slovenský jazyk, dejepis a zemepis. Popritom sa aktívne venoval kultúrnej činnosti nielen so svojimi študentmi, ale aj ako spolup-racovník Mestského divadelného združenia, v ktorom aj viedol kroniku. Bol spoluorganizátorom rozhlasových krajových vysielaní v meste. Zapojil sa do príprav SNP a stal sa prvým hlásateľom Slobodného slovenského vysie-lača, ktorý začal vysielať od augusta 1944. V rámci úvodného vysielania, ktoré oznamovalo začiatok Povstania, interpretoval známe burcujúce štvorveršie z Chalupkovej básne Mor ho. Pracoval na Povereníctve SNR pre škol-stvo a osvetu. Po potlačení Povstania bol 31. 10. 1944 v Starých Horách zaistený, väznený v Banskej Bystrici a Bratislave. Po-čas transportu do koncentračného tábora zahynul pri americkom nálete pri meste Melk v Rakúsku. Jeho symbo-lický hrob sa nachádza na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Vyznamenaný bol In memoriam Československým vojnovým krížom (1945), Štátnou cenou v odbore rozhlas (1947) a Radom SNP I. triedy (1952). Na budove v Hornej ulici č. 21 bola umiestnená na jeho počesť pamätná tabuľa. Po ňom je pomenovaná súťaž mladých mode-rátorov Sárova Bystrica.