Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, medicínu absolvoval na Karlovej univerzite v Prahe. Bol lekárom v Banskej Bystrici a Podbrezovej. Chirurgickú prax získal na študijnom pobyte vo Viedni, bol sekundárnym leká-rom u prof. Kostlivého v Bratislave. Špecializoval sa na brušnú chirurgiu. Stal sa zakladateľom modernej chirurgie v Banskej Bystrici, viac ako 30 rokov pôsobil ako lekár, primár chirur-gického oddelenia a riaditeľ nemocnice (do r. 1969). Počas SNP roku 1944 viedol Povereníctvo zdravotníctva SNR, bol aj členom Revolučného národného výboru v Banskej Bystrici. Stál na čele nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá patrila k významným zdravotníckym zariade-niam na území SNP. Neskôr liečil pod falošnou identitou, ukrýval vojakov, partizánov, politických činných civilov a prenasledovaných židov. Organizoval poskytovanie záchrannej služby prvej pomoci a výcvik dobrovoľníkov ČSČK v Banskej Bystrici. Bol cirkevným dozorcom a presbyterom v Slovenskej Ľupči. Bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy (1947) a medailou J. E. Purkyně (1964). Na jeho počesť bola umiestnená pamätná tabuľa na budove pôvodnej nemocnice, Cesta k nemocnici č. 51.