Ako dieťa lesného robotníka absolvoval Piaristické gymnázium v Brezne a v roku 1787 nastúpil do služby komorského lesného úradu. Vystriedal rozličné pracovné pozície v okolí Brezna. V roku 1814 sa stal komorským lesmajstrom v Banskej Bystrici. Zameriaval sa na ochranu a zveľadenie lesov a zlepšenie sociálnych podmienok robotníkov. Dosiahol všeobecné zníženie holorubov v stredoslovenskej oblasti. Priekopnícke bolo zalesňovanie holín výsevom semena a výsadbou, zaviedol poriadok do pozemkovej držby, vypracoval stanovy upravujúce služobné pomery osadníkov. Pochovaný je na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici. V Národnej ulici je umiestnená jeho busta a pomenovaný park. Pamätný kameň je umiestnený aj v Hornej ulici, v priestore, kde stál dom, v ktorom býval a zomrel.


J. D. Matejovie was born to the family of a forest worker. He graduated from the Piarist Grammar School in Brezno and in 1787 started working for the Chamber Forest Administration Office. He held various positions near Brezno before becoming the Chamber Forester in Banská Bystrica in 1814. He focused on forest conservation and management and on improving the living conditions of the workers. He achieved an overall reduction in clear-cut areas in Central Slovakia. He pioneered reforestation by sowing and planting, introduced order in land tenure, set up rules governing the terms of service for the settlers. He is buried in the Catholic Cemetery in Banská Bystrica. There is a bust of J.D.Matejovie in Národná street in a park bearing his name. A commemorative stone was installed on Horná street on the site of the house where he lived and died.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová