Narodil sa v rodine lesného robotníka. Absolvoval piaristické gymnázium v Brezne a v roku 1787 nastúpil služby ako praktikant komorského lesného úradu v Banskej Bystrici. Postupne vystriedal rozličné pracovné pozí-cie v Dobroči, Boci, Tisovci, Polhore a v Brezne. V tom čase uskutočňoval vymeriavanie pozemkov a vypracoval štatút lesných osád v okolí Čierneho Hrona, ktorý platil ďalších 150 rokov. Roku 1814 sa stal komorským lesmaj-strom v Banskej Bystrici. Jeho mnohostranná činnosť sa zameriavala na ochranu a zveľadenie lesov, rentabilitu lesnej prevádzky a zlepšenie sociálnych podmienok lesného robotníka. Dosiahol všeobecné zmenšenie holorubov v stredoslovenskej oblasti. Pričinil sa o umiestnenie ťažby dreva tak, aby nebola narušovaná prirodzená obnova lesov. Priekopnícke bolo jeho široko organizované zalesňovanie holín výsevom semena a výsadbou. Dôležitým opatrením bolo zavedenie ručnej píly pri ťažbe dreva roku 1825. Riešil dopravu dreva po vode z ťažšie prístup-ných porastov. Rozvojom lesnej výroby prispel k zvýšeniu zárobkovej možnosti pohronského obyvateľstva. Les-ného robotníka pokladal za základného výrobného činiteľa. Zaviedol poriadok do pozemkovej držby riešením osadníckych pomerov lesného robotníctva, vypracoval stanovy upravujúce služobné pomery osadníkov. Orga-nizoval odborné školenia, udržiaval kontakt s profesormi na banskoštiavnickej akadémii. Pochovaný je na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici. V Národnej ulici je umiestnená na jeho počesť busta a pomenovaný park. Pamätný kameň Jozefa Dekreta Ma-tejovie je umiestnený aj v Hornej ulici v priestore, kde stál dom, v ktorom býval a zomrel.