Pochádzal z kalvínskej schudobnenej šľachtickej rodiny Lipayovcov z Almáša (Jabloňová nad Turňou), ktorej prvý známy predok Ján Lipay v roku 1689 získal šľachtický titul. Jeho syn Andrej (1699-1774), u ktorého došlo k zmene priezviska z Lipay na Libay, sa vyučil za zlatníka a stal sa zakladateľom rodovej dynastie zlatníkov, ktorí pôsobili vo významných mestách vtedajšieho Uhorska. Samuel Libay sa narodil 11. marca 1782 v Modre matke Alžbete Rozgovej a otcovi Samuelovi Libayovi, mal brata Pavla. Za zlatníka sa Samuel Libay vyučil v Bratislave u zlatníckeho majstra Jána Tirtscha, u ktorého sa v roku 1801 ako devätnásťročný stal tovarišom. Po vyučení sa pracoval ako zlatnícky majster vo Viedni. Odtiaľ sa presťahoval do slobodného kráľovského banského mesta Banskej Bystrice, kde v roku 1807 vstúpil do banskobystrického cechu zlatníkov. Vďaka svojmu nadaniu a vynikajúcej práci sa stal v rokoch 1833, 1835, 1845 a 1858 cechmajstrom zlatníckeho cechu. Patril medzi najlepších zlatníkov v celej habsburskej Rakúsko-Uhorskej ríši o čom svedčí jeho menovanie za čestného člena viedenského a peštianskeho zlatníckeho cechu. Vo svojom odbore sa stal maj-strom filigránu, z ktorého vyrobil množstvo ozdobných predmetov (spony, krstné medailóny, dózy a ďalšie zlat-nícke výrobky). K jeho najznámejším výrobkom patria pozlátený „Glabitsov“ pokál z roku 1835, ktorý bol veno-vaný na pamiatku dlhoročnému banskobystrickému richtárovi Jozefovi Glabitsovi, busta cisára Františka I. z roku 1841, strieborná socha Napoleona Bonaparteho z roku 1847, či model slávobrány pripravovanej v Banskej Bys-trici na privítanie arcikniežaťa Štefana. Busta Františka I. a socha Napoleona Bonaparteho, ktoré sú vyrobené jemnou filigránskou technikou zo strie-borného drôtu, sa nachádzajú v zbierkach Národného múzea vo Viedni, ďalšie jeho práce sú v zbierkach Stre-doslovenského múzea v Banskej Bystrici a v ďalších slovenských múzeách. Za manželku si Samuel Libay zobral Annu Schropovú, s ktorou mal dvoch synov Augustína Teofila a Karola Ľu-dovíta. Karol Ľudovít Libay bol významný slovenský maliar (nar. 13. mája 1814 v Banskej Bystrici). Samuel Libay zomrel v Banskej Bystrici 20. novembra 1869. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.