Po štúdiách vo Viedni pracoval v Banskej Bystrici ako stoličný lekár. V rokoch 1853 – 1868 bol bansko-lesným lekárom v Brezne a od roku 1868 pôsobil v Kremnici. Stal sa popredným činiteľom národného pohybu, najmä v matičnom období. Bol spoluzakladateľom a členom výboru Matice slovenskej, pozornosť venoval aj československej vzájomnosti. V literárnej tvorbe bol autorom humoristickej prózy, cestopisných čŕt a beletrizovaných cestopisov. Veľmi cenným dokumentom z jeho tvorby sa stal pútavo spracovaný vlastný životopis, ktorý vyšiel pod názvom „Päťdesiat rokov slovenského života“. Zaujímal sa aj o geológiu, mineralógiu, kryštalografiu, speleológiu a botaniku. Mal záľubu aj v maľovaní. Pamätná tabuľa na jeho počesť je umiestnená v podchode do Národnej ulice.


After completing his studies in Vienna, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský started working in the position of the district physician, he worked in Brezno as a physician attending to foresters and miners from 1853 to 1868 and he practised in Kremnica since 1868. He was one the leading figures of the patriotic movement, mainly involved in the activities of Matica slovenská (a cultural and scientific institution) as its co-founder and committee member. He also addressed the issue of mutuality of the Czechs and Slovaks. His literary works include humorous prose, travel observations and fictionalized travel books. His highly readable autobiography, titled Päťdesiat rokov slovenského života (Fifty Years of Life in Slovakia), provides valuable documentary evidence. He was interested in geology, mineralogy, crystallography, speleology and botany. He also liked to paint. A commemorative plaque in his honour is installed in the archway to Národná street.


Autor textu: PhDr. Igor Graus, PhD.