Michal Königsberger patril medzi najpoprednejších a najbohatších obyvateľov mesta Banská Bystrica v období stredoveku. Zaoberal sa banským podnikaním. Svoje banské diela v roku 1493 predal Jánovi Thurzovi, pracoval ako jeho správca a neskôr bol jeho obchodným partnerom. Bol mecenášom mesta. Za vlastné financie postavil v roku 1492 Kaplnku svätého Michala (neskorší Kostol Svätého kríža). V roku 1505 postavil nové mestské verejné kúpele. V testamente z roku 1503 odkázal chudobným 1255 zlatých, rôznym osobám 1300 zlatých a cirkvi 4165 zlatých, čiže spolu 6720 zlatých v hotovosti, čo predstavovalo vyše štvornásobok priemerného ročného príjmu mestskej pokladne. Predmetom dedičstva sa stal aj dom na námestí a iný hnuteľný majetok vrátane bohoslužobných rúch a liturgických predmetov.


Michal Königsberger was one of the most prominent figures and one of the richest burghers of Banská Bystrica in the Middle Ages. He was a mine owner. In 1493, he sold his mines to Ján Thurzo and worked for him as a manager, later becoming his business partner. He made important donations to the town, in 1492 he financed the construction of the Chapel of St. Michael (present-day Church of the Holy Cross). In 1505 he built a new public bath in the town. In his last will, he bequeathed 1255 gold coins to the poor, 1300 gold coins to various individuals and 4165 gold coins to the Church, totalling 6720 gold coins in cash, or four times the annual income of the municipal treasury. His estate included a house in the main square and a number of movable assets, including liturgical garments and other liturgical items.


Autor textu: PhDr. Igor Graus, PhD.