Od roku 1849 pôsobil Ján Egry v Banskej Bystrici ako regenschori, mestský kapelník, učiteľ hudby, dirigent a organizátor hudobných podujatí. Jeho žiakom na gymnáziu v rokoch 1859 až 1861 a v seminári v rokoch 1861 až 1863 bol Ján Levoslav Bella, ktorému premiérovo uviedol niektoré z prvých kompozícií. Ťažiskom Egryho tvorby sú sakrálne a liturgické vokálno-inštrumentálne skladby pre spev a inštrumentálny sprievod v rozličnom obsadení. Zostavil a vydal Katolícky spevník (Brno 1865, 1889). Svetskú tvorbu predstavujú salónne klavírne skladby. Na počesť 50. výročia jeho účinkovania v Banskej Bystrici mesto v spolupráci s Katolíckou cirkvou 3. septembra 1899 pripravili tri slávnostné programy, v ktorých odzneli jeho cirkevné a svetské kompozície ako uznanie za výrazný podiel na rozvoji hudobného života Banskej Bystrice.


Since 1849, Ján Egry worked in Banská Bystrica as a choir master, municipal bandmaster, music teacher, conductor and musical event organizer. He was the teacher of Ján Levoslav Bella at the grammar school in 1859–1861 and in the seminary in 1861–1863 and presented some of his early compositions for the first time. In his work, Egry focused on religious and liturgical vocal and instrumental music for various voices. He compiled and published the Catholic Songbook (Brno 1865, 1889). He also composed secular music, mainly salon music for piano. On 3 September 1899, municipal authorities together with the Catholic Church held three gala events to mark 50 years of Egry’s work in Banská Bystrica, playing his religious and secular compositions in recognition of his efforts in promoting music in Banská Bystrica.


Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.