Po absolvovaní Evanjelického lýcea v Levoči študoval zememeračské inžinierstvo v Budapešti. V roku 1870 získal prácu na komornom panstve v Banskej Bystrici, kde sa aj presťahoval. V tvorbe čerpal z ľudovej poézie; obraz Slovenska premietal do alegorického sveta povestí. Najväčší úspech dosiahol básňou Smrť Jánošíkova z roku 1862, k ďalším dielam patria básne Svetský víťaz, Báj na Dunaji, Žltá ľalia, Margita a Besná, a i. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a patrónom Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Jeho súborné dielo vyšlo roku 1880 v Prahe. Mal problémy kvôli podpore slovenských študentov proti maďarizácii. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Na jeho počesť je umiestnená pamätná tabuľa na dome č. 11 v Lazovnej ulici a jedna z ulíc nesie jeho meno.


After graduating from the Lutheran lyceum in Levoča, Ján Botto studied land surveying in Budapest. In 1870, he was hired by the Chamber Office in Banská Bystrica and settled in the town. His poetry draws inspiration from folk poems, his image of Slovakia is painted against the backdrop of an allegorical world of legends. Smrť Jánošíkova (The Death of Jánošík, 1862) is his most famous poem, his other works include poems Svetský víťaz (Winner of the World), Báj na Dunaji (Myth of the Danube), Žltá ľalia (Yellow Lilly), Margita a Besná (Margita and Besná) and other. He was one of the founding members of Matica slovenská (a cultural and scientific institution) and a patron of the first Slovak grammar school in Revúca. His complete works were published in Prague in 1880. He was persecuted for his support of Slovak students against Magyarisation. He is buried in the Lutheran Cemetery in Banská Bystrica. There is a commemorative plaque in his honour on the house No. 11 on Lazovná street and one of the streets in the town is named after him.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová