Roku 1915 maturoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici. Po návrate z ruského frontu, kde bol zranený, vyštudo-val teológiu v Bratislave. Za kňaza bol ordinovaný roku 1920, pôsobil ako kaplán v Pukanci a Martine. Od roku 1921 bol ev. kňazom v Jabloňovciach, Hybiach a Poprade - Veľkej. Roku 1935 sa stal ev. kňazom v Banskej Bystrici a roku 1944 seniorom zvolenského seniorátu. Počas SNP bol členom Revolučného národného výboru v Banskej Bystrici. Po jeho potlačení žil v ilegalite, 5. januára 1945 bol zatknutý v Martine a zavraždený. Jeho telesné po-zostatky našli v masovom hrobe Pod stráňami. Pochovaný je na ev. cintoríne v Banskej Bystrici. Bol autorom kázní, náboženských úvah, apologetických, biografických a popularizačných článkov, recenzií. Prekladal z nemčiny. Od roku 1921 prispieval do Evanjelického posla spod Tatier, Stráže na Sione, Cirkevných listov, Tranovského kalendára, Evanjelického kazateľa, Národných novín, Živeny. V rokoch 1927 – 35 redigoval Evanjelického posla spod Tatier, od roku 1938 časopis Naša cirkev. Popri pastoračnej práci sa venoval osvete a národno-kultúrnej činnosti. Ako účastník protifašistického odboja bol vyznamenaný In memoriam Radom SNP I. tr. (1947) a čs. vojnovým krížom.