Dňa 12. septembra 2003 navštívil Banskú Bystricu po prvý raz v histórii mesta pápež. Omšu zo sviatku Mena Panny Márie slúžil Ján Pavol II. priamo na historickom námestí. V príhovore pripomenul rodičom, aby vychovávali deti k správnej slobode a veriacich vyzval dať priestor Bohu. Ťažko chorá hlava katolíckej cirkvi prenechala číta-nie kázne kardinálovi Jozefovi Tomkovi. Nadšenie prítomných zástupov bolo aj tak obrovské. Okrem predstavite-ľov katolíckej a ďalších cirkví pozdravili pápeža aj zástupcovia štátnej správy a samosprávy. Iniciátorom návštevy bol diecézny biskup Rudolf Baláž. Jedinečnú udalosť pripomína tabuľa, umiestnená od roku 2004 na budove Vyššieho územného celku na Nám. SNP č. 23, týmto textom: „Na tomto mieste slúžil sv. omšu pre stotisíc zhro-maždených veriacich pápež Ján Pavol II. dňa 12. septembra 2003 počas svojej návštevy Slovenska a Banskobystrickej diecézy.“ Rok po návšteve autori R. Lauro a P. Sulík zhotovili pápežovu bustu, ktorá zdobí vchod do Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II. v Kapitulskej ul. 21.