Najstaršie listiny mestských práv z územia dnešného Slovenska pochádzajú z 13. storočia. Privilégium pre nemeckých kolonistov usadených v Banskej Bystrici vydal kráľ Belo IV. v roku 1255. Získali právo na každoročnú voľbu richtára a mohli ťažiť drahé kovy kdekoľvek na území celej Zvolenskej stolice. Kráľ mešťanov vyňal spod súdnej právomoci úradníkov Zvolenskej stolice, oslobodil ich od platenia daní a pozemkových poplatkov, a tiež od platenia mýta. Záver listiny obsahoval podrobný popis hraníc mesta. Pôvodné výsady z roku 1255 uhorskí panovníci potvrdzovali až do roku 1524, pretože práve v tomto roku mesto získalo nové a odlišné výsady. Pôvodná listina z roku 1255 prináša najstaršiu písomnú zmienku o existencii Banskej Bystrice a predstavuje jedinečné svedectvo o jeho najstaršej histórii.


The earliest town charters granted to towns in present-day Slovakia date back to the 13th century. German settlers established in Banská Bystrica received their privileges from king Bela IV in 1255. They were granted the right to elect their mayor once a year and to extract precious metals anywhere in the Zvolen district. The king exempted them from the judicial powers of the Zvolen district authorities and they were also exempted from paying taxes, land fees and road tolls. The Charter ended with a detailed description of the town limits. A succession of Hungarian kings re-confirmed the original 1255 Charter until 1524, when the town was granted new, different privileges. The original 1255 Charter is the oldest written document referring to Banská Bystrica and a unique evidence of its earliest history.


Autor textu: PhDr. Igor Graus, PhD.