V osvieteneckom období bola v roku 1785 v Banskej Bystrici založená učená spoločnosť Societas slavica, ktorej iniciátorom sa stal Ondrej Plachý. V tom istom roku začala vydávať revuálny mesačník Staré noviny literního umění, ktoré tlačil tunajší kníhtlačiar J. J. Tumler ako prvý literárno-náučný časopis na Slovensku. Jeho programom bolo popularizovať výsledky vedy a hlásať ideu osvietenskej znášanlivosti a prirodzeného práva. Časopis začal vychádzať v máji 1785 a zanikol v prvej polovici nasledujúceho roku. Noviny mali oktávový formát a ich jednotlivé zväzky obsahovali štyri tlačové hárky. Celkovo vyšlo 740 strán. Počet odberateľov nikdy nepresiahol číslo 60, aj keď počet čitateľov bol určite omnoho vyšší. Napriek dobovým obmedzeniam bol časopis pozitívnym činom slovenskej osvietenskej spoločnosti.


In the Age of Enlightenment, a learned society, Societas slavica, was established in Banská Bystrica in 1785 upon the initiative of Ondrej Plachý. In the same year, the society started publishing a monthly magazine, Staré noviny literního umění (An Old Paper on the Art of Literature), printed by the local printer J. J. Tumler. It was the first literary and education magazine in Slovakia. Its mission was to promote the achievements of science and the ideas of tolerance and natural law at the heart of Enlightenment thought. The first issue was published in May 1785 and the last one in mid-1786. The magazine was printed in octavo format and each issue consisted of four printed folios. A total of 740 pages were published. The number of subscriptions never exceeded 60 but the number of readers was certainly much higher. Despite the historical limitations, the magazine was an important social achievement for Slovakia in the Age of Enlightenment.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová