V osvieteneckom období zastávali na Slovensku funkciu kultúrnych stredísk učené spoločnosti, ktoré si vzde-lanci zakladali podľa zahraničných vzorov. Jedna z nich bola založená v roku 1785 aj v Banskej Bystrici s názvom Societas slavica, jej iniciátorom bol Ondrej Plachý. V tom istom roku začala vydávať revuálny mesačník Staré noviny literního umění, ktoré tlačil a ktorých nakladateľom bol banskobystrický kníhtlačiar Ján Jozef Tumler. Bol to prvý literárno-náučný časopis na Slovensku. Jeho programom bolo popularizovať výsledky vedy a hlásať ideu osvietenskej znášanlivosti a prirodzeného práva. Jeho najväčší prispievatelia boli odchovancami jenskej univerzity – Ondrej Plachý, Ján Hrdlička, Juraj Ribay, Michal Semian, ale aj Augustín Doležal a i. Časopis začal vychádzať v máji 1785 a zanikol v prvej polovici nasledujúceho roku. Noviny mali oktávový formát a ich jednotli-vé zväzky obsahovali štyri tlačové hárky. Celkovo vyšlo 740 strán. Najväčšie zastúpenie mali články dejepisné, zemepisné a národopisné, pričom ich autori nezabudli dávať čita-teľom moralistické poučenie pre súčasnosť. Záslužnú činnosti vykonali noviny v oblasti ľudovýchovy a hospodárskej osvety. Tvorcovia novín nepísali iba pre inteligenciu, ale aj pre nižšie vrstvy. Časopis prinášal pomerne veľa článkov o poľnohospodárstve, chove dobytka, pestovaní ľanu a konope, vysádzaní ovocných stromov a pod. Redakcia často vyzývala čitateľov, aby jej sami posielali príspevky. Pozoruhodné je, že nevyžado-vali iba texty v slovenskej reči, ale aj v iných jazykoch, pretože im nerobí problémy preložiť ich a uverejniť. Staré noviny literního umění propagovali aj prírodné vedy. Publikovaná bola napr. báseň Věčnost, ktorá vy-jadrovala úžas nad zákonmi vesmíru. Je to prvá báseň tohto druhu v slovenskej literatúre, svedčí o silnom vplyve vedeckého myslenia na poéziu. Jej autorom bol pravdepodobne Ondrej Plachý. Hospodárska situácia novín bola kritická. Počet odberateľov nikdy nepresiahol číslo 60, aj keď počet čitateľov bol určite omnoho vyšší. Najväčšiu časť odoberali duchovní, zemania a šľachtici, dokonca aj 4 ženy. Po roku mu-sel časopis pre veľké straty zaniknúť. Napriek dobovým obmedzeniam boli Staré noviny literního umění pozitívnym činom prvej slovenskej osvie-tenskej literárnej spoločnosti.