V rokoch 1790 – 1820 pôsobil v Banskej Bystrici Antonius Julianus Hiray (17. 2. 1770, Nová Baňa – 21. 10. 1842, Banská Štiavnica) ako farský organista a regenschori v nemeckom farskom kostole Nanebovzatia P. Márie, popritom aj ako učiteľ hudby. Vo funkcii majstra mestských trubačov ho písomné pramene zaznamenávajú prvý-krát v súvislosti s príchodom palatína Jozefa Antona, syna cisára Leopolda II., do mesta dňa 27. júla 1798. Na počesť tejto významnej udalosti A. J. Hiray skomponoval Civitatis Neosoliensis Militare Marsch (Pochod občanov mesta Banská Bystrica, tiež Banskobystrický pochod) pre 2 klarinety, 2 lesné rohy a 2 fagoty. Richtárom mesta bol v tomto roku Pavol Rakšányi (Paulus Rakssanyi). Originálny hudobný autograf tejto skladby je uložený v Preto-riálnom protokole z roku 1798 vo fonde mesta Banská Bystrica v Štátnom archíve v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica. Noty sú zviazané medzi stranou 431 a 432. Na strane 431 je pod číslom 1831 poznámka: „Pro Memoria conservetur“, teda, že rukopis je sem vložený na žiadosť autora, aby sa „zakonzervoval na pamiatku“ tejto výnimočnej udalosti. Autografná partitúra má prebal z papiera zlatej farby a partitúra obsahuje titulný list a 6 strán napísaných na peknom ručnom papieri. Vo vnútri sa na pravej strane nachádza titulný list a ľavá vnútorná strana prebalu obsahuje mená a funkcie jednotlivých členov vojenskej jednotky, pravdepodobne občianskej milície „Officiolatus Bandern “, ktorá sa spolu s trubačmi zúčastnila vítania palatína na čele sprievodu. Z popisu vyplýva, že niektorí z nich sa niesli na koňoch. Boli to títo predstavitelia mesta: Capitaneus (kapitán) Michael Troll, Superior Locumtenens (nadporučík) Joannes Fluk, Sub=Locumtenens (podporučík) Christianus Zimerman, Vexillißer (zástavník) Moyzius Gröll, Cadetii (pešiak) Samuel Rakssanyi, ad Latus Vexillißeri (poboční zástavníci) Joannes Rottermundt a Georgius Keller Modory. Skladba je v trojdielnej forme, má svižný, veselý ráz a pochodo-vá, rytmicky členená hlavná téma, sa štyrikrát opakuje, preto po vypočutí zostáva dlho v pamäti poslucháčov. Banskobystrický pochod patrí medzi ojedinelé zachované svetské hudobné pamiatky trubačskej kultúry z konca 18. storočia v strednej Európe. Od roku 1980 ho majú v repertoári viaceré dychové súbory z Banskej Bystrice a hrávajú ho pri oficiálnych podujatiach mesta.