Prvé ekumenické súsošie na Slovensku zobrazuje dve výrazné osobnosti národného života z druhej polovice 19. storočia, ktoré pôsobili v Banskej Bystrici vo významných pozíciách. Štefan Moyses sa v rokoch 1851 – 69 stal biskupom banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy a zaslúžil sa nielen o rozvoj tunajšieho katolíckeho gymnázia v národnom duchu, ale aj o povznesenie národného života v meste. Na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Martine ho v roku 1863 zvolili za prvého predsedu. Karol Kuzmány pôsobil ako ev. a v. kňaz a superintendent v Banskej Bystrici (1832 – 1849 a 1860 - 63) a svojou činnosťou sa zaslúžil o národné a kultúrne pozdvihnutie Slovákov. Na valnom zhromaždení Matice slo-venskej v Martine ho v roku 1863 zvolili za prvého podpredsedu. Obaja symbolizujú vzácnu spoluprácu oboch konfesií na budovaní národnej identity Slovákov, ktorá je podnes príkladom. Roku 1998 mesto Banská Bystrica vypísalo súťaž na vytvorenie súsošia Moyses – Kuzmány, v ktorej zvíťazil ná-vrh akademického sochára Miroslava Tomašku z Bánoviec nad Bebravou. Realizácia víťazného návrhu sa časovo včlenila do rámca mestských osláv 750. výročia udelenia kráľovských výsad v roku 2005. Na vytvorenie, výrobu a inštaláciu diela mesto vyčlenilo 6 miliónov korún. Bronzové súsošie v nadživotnej veľkosti (3,5 m) je umiestnené medzi rímskokatolíckym farským kostolom Na-nebovzatia Panny Márie a tržnicou. Postavy vystupujú priamo z dlažby a spája ich oblúk v tvare šálu, symbolizujú-ci národnú a ekumenickú jednotu Slovákov. Statická forma súsošia akoby tvorila stály a nemenný symbol pilierov a zakladateľov národnej identity. Slávnostné odhalenie za účasti významných predstaviteľov verejné-ho, cirkevného a kultúrneho života sa uskutočnilo 29. 9. 2005.