Malé sídlisko Fortnička vyrástlo v päťdesiatych rokoch minulého storočia na severozápadnom okraji historic-kej časti mesta. Ohraničené je dvormi meštianskych domov v Dolnej ulici, potokom Bystrica, Hornou a Dolnou Striebornou ulicou. Pôvodne štvorpodlažné obytné bloky sú situované v priestore niekdajších mestských záhrad, ktoré postupne doplnili ďalšími osempodlažnými bytovými domami na Ulici Terézie Vansovej. Verejné priestran-stvo s trávnatým predpolím umelecky dotvára bronzová plastika ženy. Zároveň sa tu nachádzajú zvyšky bývalého mestského opevnenia a v dvorných traktoch kamenná fontána. Napriek istej uniformite, za ktorou cítiť poplatnosť dobe svojho vzniku, keď do všetkých oblastí života prenikali prvky ideologizácie a socialistického realizmu, ostáva Fortnička svojou architektúrou a urbanistickým riešením prirodzeným prvkom mestskej aglomerácie.