Významnú úlohu v dejinách mineralógie na Slovensku v prvej polovici 19. storočia zohrali dvaja vynikajúci mineralógovia Jozef Jónás (1787–1821) a Kristián Andrej Zipser (1783–1864). Kým banskoštiavnický rodák J. Jónás svoju úspešne sa rozvíjajúcu vedeckú kariéru skončil predčasnou smrťou už vo veku 33 rokov, jeho osob-ný priateľ K. A. Zipser, profesor a neskôr riaditeľ Vyššej evanjelickej dievčenskej školy v Banskej Bystrici, dovŕšil svoju vedeckú kariéru s mimoriadnymi úspechmi na medzinárodnom poli. Na svojich cestách po Uhorsku sprevádzal svetoznámeho francúzskeho mineralóga F. S. Beudanta, ktorý ho často spomína vo svojom diele. Aj s F. Kubínyim precestoval mnohé náleziská Uhorska, veľkú časť Sedmohradska, Banátu, Chorvátsko, a zozbierané minerály odosielali aj spoločne jednotlivým súkromným osobám, ústavom, panovníkom, uhorskej Akadémii vied, uhorskej univerzite, Národnému múzeu a Prírodovedeckej spoločnosti v Pešti, a to nielen jednotlivé kusy, ale aj celé zbierky. Zipser tak obohatil mineralogickými a geognostickými zbierkami celý učený svet. Jeho vlastná mineralogická zbierka musela byť určite veľmi bohatá a rozsiahla. Zaujímali sa o ňu najvyššie štátne osobnosti. Napríklad roku 1821 si ju prezrel arciknieža František Karol a roku 1822 uhorský palatín ar-ciknieža Jozef so svojou manželkou arcikňažnou Máriou Dorotheou. Túto najvyššiu návštevu zvečnil Zipser pa-mätnou tabuľou zo sivého mramoru, zabudovanou na južnej strane jeho domu na Striebornej ulici v Banskej Bystrici s týmto nápisom: „Tento dom poctili svojou návštevou Excelencie, Jeho C. K. Výsosť arciknieža Franz Carl dňa 6. októbra 1821 a Jeho C. K. Výsosť arci-knieža palatín Uhorska so svojou manželkou, Jej Výsosťou pani arcikňažnou Máriou Do-rotheou, rod. princeznou z Wurtembergu dňa 22. augusta 1822.“