V banskobystrickej mestskej časti Fončorda je na troch obytných domoch postavených začiatkom päťdesia-tych rokov minulého storočia umiestnených šesť glazovaných keramických reliéfov. Súbor je situovaný do ve-rejného priestoru a nachádza sa nad vchodmi do dvojpodlažných domov v radovej zástavbe. Námety výtvarného spodobenia sú charakteristické pre obdobie vzniku budovateľských figurálnych motívov a začiatkov tzv. socialis-tického realizmu v umení, kultúre a spoločenskom živote. Socialistické domové znamenia s motívom družby stavebníctva a armády, ako aj baníctva, sa nachádzajú na Ji-lemnického ul. č. 1262/25 a 27. Motív baníctva sa opakuje opäť na Ul. kpt. Nálepku č. 1288/2, ako aj motív druž-by stavebníctva a armády nad vchodom č. 1290/6. Tematika zlievarenstva sa vyskytuje iba na dome č. 1288/4 a stavebníctva na dome č. 1290/8. Všetky sú datované rokom 1951 a signované viac či menej čitateľnejšie vý-znamnými českými sochármi, reštaurátormi a vysokoškolskými pedagógmi: Ladislavom Píchom (1917 – 1990) na reliéfoch družba stavebníctva a armády a baníctvo; Rudolfom Semrádom (1910 – 1980) na motívoch stavebníc-tvo a zlievarenstvo. Uvedený súbor dekoratívnej keramiky je na Slovensku ojedinelým javom. Keramické reliéfy s totožnými motívmi sú zrejmé z jednej, veľkej sériovej výroby a podľa údajov z internetu sa vyskytujú v českých mestách Brno – Žabovřesky, Klatovy, Ústí nad Labem a Jince v okrese Příbram. Škála ich umeleckých výrazových prostriedkov je pomerne obmedzená, sústreďuje sa iba na preferované okruhy ľudskej činnosti v tomto čase: baníctvo, družbu stavebníctva a armády, stavebníctvo a zlievarenstvo. Jedine v meste Klatovy a mestečku Jince sa navyše nachádza po jednom identickom reliéfe s tematikou poľnohospodárstva. Táto tzv. politicky angažovaná keramika sa radí do oblasti výzdoby verejných priestranstiev a je výrečným svedectvom obdobia svojho vzniku.