Pamätný kameň je zatiaľ najmladším z početných pamätníkov, ktoré sú vyjadrením úcty viacerých generácií lesníkov tomuto vý-znamnému synovi národa slovenského. Kameň z králického pieskovca sa nachádza v trávnatom páse pred budovou pošty na Hornej ulici č. 1 na mieste niekdajšieho domu, v ktorom Jozef Dekret Matejovie od r. 1814 žil a v roku 1841 aj zomrel. Na kameni je okrem identifikačných údajov uvedený aj jeho odkaz ZACHOVAŤ LESY POTOMKOM. V hornej časti je otvor, do ktorého je zasadená sadenička stromčeka, symbolizujúca lesy, ktorých zveľaďovaniu Dekret zasvätil celý svoj život. Pamätník bol odhalený 23. 7. 2004 pri príležitosti Dňa stromu a 230. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie. Jeho autorom je Richard Seneši. Jozef Dekret Matejovie (12. júl 1774 – 18. január 1841), rodák z čiernobalockej osady Dobroč, komorský lesmajster v Banskej Bystrici, patril medzi najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia. Významne prispel k zveľadeniu baníc-tvom a hutníctvom zdevastovaných lesov na Hornom Pohroní. Novátorské metódy a racionalizačné postupy, ktoré uplatňoval, ob-siahli široký okruh činností – umelé zalesňovanie, pestovanie lesa, hospodárna ťažba a využívanie dreva, rentabilita lesnej pre-vádzky, zdokonaľovanie evidencie a ochrany lesa, sociálne reformy na zlepšenie sociálnych podmienok lesných robotníkov. Tieto činnosti svojím významom presiahli obvod jeho pôsobnosti a stali sa základom pre usporiadané obhospodarovanie lesov v celej krajine. Viacero pamätníkov J. D. Matejovie sa nachádza na rôznych miestach na Pohroní a Liptove súvisiacich s jeho životom a činnos-ťou (Dobroč, Čierny Balog, Brezno, Kováčovská dolina, Kohútová pri osade Rybô, Liptovský Hrádok). Jeho menom pripomína aj náučný chodník v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline, v Banskej Bystrici bol po ňom pomenovaný parčík v predpolí busty Jozefa Dekreta Matejovie (1915, autor: sochár F. Sidló) v Národnej ulici a na budove Štátnych lesov boli slávnostne odhalené dve tabule so slovenským a anglickým textom. Prvý pamätník na brale v Dolnom Jelenci pri Starých Horách existuje dodnes.