Budova patrí k pamiatkovému súboru Skuteckého ulice, patriacej do ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie Ban-skej Bystrice. Mesto plánovalo postavenie budovy pre odbornú kovorobnú školu sídliacu v provizóriu (Nám. SNP 14) už v rokoch pred prvou svetovou vojnou. K jej realizácii bolo možné pristúpiť až za 1. Československej republiky podľa projektu pražského architekta Otakara Schmidta. V roku 1934 sa začalo v nej vyučovanie. Štvorpodlažný moderný školský komplex odbornej školy na nároží Skuteckého a Kukučínovej ulice v tvare L je vybudovaný vo svahu. V hlavnom bloku so vstupom od Skuteckého ulice boli umiestnené učebne, rysovne, kabinety a pracovňa riaditeľa. Funkcionalistické tvaroslovie 30-tych rokov sa prelína s neskorým doznievaním gočárovského tvaroslovia. Ľavá bočná fasáda dá-va vyznievať tympanonu v hmote strechy nad rozmerným oknom rysovne, tvar trojuholníka sa opakuje v rytme hrebeňových svetlí-kov zastrešenia bloku dielní. Škola patrila v dobe svojho vzniku vybavením k najmodernejším odborným školám Slovenska (ústred-né kúrenie, dielne-teplovzdušné vykurovanie, moderné strojové vybavenie). Smerom k centru stojí samostatná dvojpodlažná obyt-ná budova - byt riaditeľa. Dobové architektonické tvaroslovie oboch budov je intaktné, avšak dlhodobo zanedbávaná údržba sa podpísala na ich chátraní. VÚC zrušila v roku 2011 strednú odbornú školu, ktorá tu sídlila. V súčasnosti prebieha správne konanie pre vyhlásenie tejto ar-chitektúry za národnú kultúrnu pamiatku.