Jedná sa o posledné dielo významného slovenského architekta Ferdinanda Silvana pred jeho emigráciou do Austrálie (1949). Objekt bol postavený na dotyku opevneného mestského hradu a hlavnej diaľkovej cesty smerom na Brezno, na mieste asanovanej bašty a niekoľkých historických budov o. i. rodného domu J. D. Matejovie. Súťažný návrh pošty predstavoval nárožnú budovu s trojpodlažným krídlom smerom k hlavnej uličnej čiare, krídlo smerom k farskému kostolu malo mať iba jedno podlažie. V procese konečnej projekcie bola budova zväčšená a podľa projektu aj postavená. Juhovýchodné krídlo je o poschodie vyššie, jeho horné poschodie je odľahčené krytou priebežnou terasou so stĺpikmi. Ľavé krídlo sa spolupodieľa na vytvorení krytého schodiskového vstupu do bu-dovy, má tri podlažia na pôdoryse konvexnej krivky smerom k budove školy. Motív stĺpov a vtiahnutých terás sa opakuje aj vo dvoch osiach tejto fasády. Hlavné priečelia budovy majú travertínové obloženie. Pri vstupe je umiestnený travertínový reliéf s poštárskou tematikou od Ladislava Majerského. Priestory pre verejnosť – poštové haly, sa nachádzajú na prízemí za hlavným vstupom a v prvom poschodí – taktiež sú opatrené travertínovými obkladmi. Pôvodne boli v budove umiestnené aj byty.