S výstavbou bytov na Fončorde, v minulosti v neobývanom priestore medzi kopcom nad časťou Štiavničky smerom k mestskej štvrti Radvaň, sa začalo po skončení druhej svetovej vojny v rokoch 1948 – 1949. Ako prvé vyrástli murované rodinné domy pre obyvateľov nacistami vypálenej obce Kalište s názvom ulice Nové Kalište. Nasledovala ďalšia výstavba dvojpodlažných domov pre zamestnancov štátnej správy a postupne sa vytváralo minimálne obchodné zázemie, pretože prednosť mala bytová výstavba. Názov Fončorda vznikol umelým spôsobom ako pracovné pomenovanie pre výstavbu nového sídliska. Nesú-visel so žiadnym miestnym, alebo chotárnym označením. Pôvod má v maďarskom slove foncsorda, čo znamená amalgám. Pripomína miesto niekde povyše terajšieho sídla Obvodného úradu, kde v 16. storočí stála amalgačná huta na spracovanie zliatin kovov s ortuťou, čím vznikal amalgám. Prvú etapu povojnového „socialistického budovania“ Fončordy uzatvára Dom dôchodcov na Jilemnického uli-ci, svojho času jeden z najmodernejších a najvyhľadávanejších na Slovensku. Z dnešného pohľadu celé toto „bu-dovateľské nadšenie“ môžeme prijímať s výhradami, isteže má viacero nedostatkov, napríklad trpí socialistickou uniformitou, ale nemožno mu uprieť zmysel pre sociálne skvalitňovanie bývania v humánnejšom a priestornej-šom prostredí zelene, ktorý sa neskôr vytratil. Tento spôsob výstavby a bývania bol ekonomicky prístupný pre všetky vrstvy obyvateľstva. Pre najrozsiahlejšie sídlisko medzi mestskými časťami Radvaň – Podlavice sa pomenovanie Fončorda úplne zaužívalo, zdomácnelo a stalo sa neoddeliteľnou súčasťou Banskej Bystrice. S historickým jadrom mesta ho v poslednom období prepája moderné obchodno – spoločenské stredisko Europa shopping center.