Pozemok pri mestskom parku bol pre nové štátne gymnázium určený v roku 1912. Po dokončení budovy v roku 1914 v nej umiestnili vojenský lazaret. Po vojne v nej začalo svoju činnosť prvé štátne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. V roku 1919 bola dokončená jej internátna časť. Budova je vo svojom exteriéri i vnútorných priestoroch riešená veľkoryso v dobovom eklektickom a secesnom tvarosloví. Stavba má pôdorys tvaru U. Trojpodlažná budova je dvojtraktová – hlavná chodba prebieha paralelne s hlavným priečelím budovy, avšak v južnej časti sa z nej triedy otvárajú na východnú stranu, kým v severnej časti na západnú. Hlavný vstup s monumentálnym kamenným ostením vedie k strednému hlavnému schodisku; na treťom podlaží sa nachádza vo vyvýšenej strednej časti budovy slávnostná aula s galériou a výklenkami. Bývalá telocvičňa v ľavom zadnom krídle slúži dnes ako veľká poslucháreň. Pôvodná budova je v súčasnosti prepojená s novostavbou ekonomickej fakulty vo dvore.


The site next to the municipal park was allocated for the construction of a new public grammar school in 1912. When it was completed in 1914, the building was used as a military hospital. After the war, the first public grammar school with Slovak as the language of instruction opened there. The student residence part was completed in 1919. Both the exterior of the building and its generous interior space are designed in the eclectic and Art-Nouveau styles of its times. The floor plan follows a U shape and the three-storey building is divided into two sections – the main corridor runs parallel with the main façade, but in the south section the classrooms are facing east while in the north section they are facing west. The main entrance with a monumental stone casing leads to the central staircase. There is an auditorium with a gallery and niches on the third floor in the raised central part of the building. The former gymnasium at the back of the left wing is used as a lecture hall today. The original building is now connected to a new building of the Faculty of Economics built in the courtyard behind it.


Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.