Objekt bol postavený podľa predvojnových rozvojových plánov mesta – preloženého koryta Hrona a novej železničnej trate smerom na Diviaky. Kompozícia budovy je symetrická a rešpektuje hlavnú uličnú os plánovanej novej časti mesta. Jej dominantou je objekt hlavnej odbavovacej haly s desaťmetrovou vnútornou výškou. Podľa literatúry má obdivuhodnú oceľobetónovú konštrukciu. K hlavnej hale sa priraďuje pravé a ľavé krídlo budovy s dvojpodlažnou výškou, s administratívnymi a účelovými miestnosťami (v pravom krídle reštauračné zariadenia). Nad parterom hlavnej haly od strany vstupu obieha markíza so zaoblenými nárožiami. Stred priečelia hlavnej haly člení osem vertikálnych okien s vitrážami (autori Otto Opršal, Dušan Šimko, Vojtech Stašík – realizácia 1959) s motívmi stredoslovenských banských miest. Od strany vstupu na oboch stranách budovy boli v roku 1951 umiestnené kamenné plastiky sochára Františka Gibalu.


The Railway Station was built based on a pre-war zoning and development plan which included relocation of the Hron channel and a new railway line in the direction of Diviaky. The building is symmetrical and its position respected the main street axis of an envisaged new neighbourhood. The main passenger hall with a clear height of 10m is the dominant feature of the design. According to literary sources, it was built using a remarkable reinforced concrete structure. The adjacent two-storey wings on the left and right sides provide office and service space, including restaurants in the right wing. A marquee with round corners runs along the front façade of the passenger hall above the ground floor level. There are 8 vertical stained-glass windows (designed by I. Šimko, V. Stašík, and O. Opršal and completed in 1959) at the centre of the main façade of the passenger hall, depicting the mining towns of Central Slovakia. Stone sculptures by František Gibala were installed on both sides of the main entrance in 1951.


Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.