Objekt postavený podľa predvojnových rozvojových plánov mesta, ako aj preloženého koryta Hrona a novej železničnej trate smerom na Diviaky. Kompozícia budovy je symetrická a rešpektujúca hlavnú os. Jej dominantnú hmotu tvorí objekt hlavnej odbavovacej haly s približne 10 metrovou vnútornou výškou. Podľa literatúry má obdivuhodnú oceľobetónovú konštrukciu. K hlavnej hale sa priraďujú pravé a ľavé krídlo budovy o dvojpodlažnej výške s administratívnymi a účelovými miestnosťami (v pravom krídle reštauračné zariadenia). Nad parterom hlavnej haly od strany vstupu obieha markíza so zaoblenými nárožiami, ktorá kryje nástupné schodisko a vstupy do haly. Stred priečelí hlavnej haly člení 8 vertikálnych okien s vitrážami (autori I. Šimko, V. Stašík, O. Opršal – realizácia 1959) s motívmi stredoslovenských banských miest. Priečelia aj interiéry hlavnej halysú obložené kamenným obkladom. Od strany vstupu na oboch stranách budovy boli v roku 1951 umiestnené kamenné plastiky od Františka Gibalu.