V sásovskej kronike písanej od roku 1924 sa píše, že najcharakteristickejším príslovím pre obec je toto: „Vás je ako Sásovänov, čo znamená, že je tam celý húf ľudí. Sásovani totiž sa radi na hocakej príležitosti zúčastňujú húfom, spoločne, v celom kŕdli, ako by to bolo znakom stádovosti, ale nie, tým sa prejavuje rodinný cit a dosť vyvinutý lokálpatriotizmus.“ Na začiatku 20. storočia používané sásovské príslovie „Vás je ako Sásovänov“ bolo už známe nielen na Slovensku, ale poznali ho i v Čechách. Korene tohto príslovia môžeme hľadať v 19. storočí. Po získaní samostatnosti Sásovej – po roku 1848 – sa začalo objavovať i v širšom meradle. Neskoršie, po úpravách štúrovčiny, teda od roku 1851, keď sa zaviedla krátka samohláska ä, začali ju Sásovania s obľubou používať i v hovorovej reči. V miestnom dialekte tak s touto samohláskou vznikli slová ako napríklad väža (zvonica), chimä (iba), Sásovänia (Sásovania) a iné. Objavila sa napríklad aj v sásovskej rečňovanke: „Cesnak, cibuľa, nepôjdem ja za Ďura, ale pôjdem za Janíka, čo mi kúpi mädovníka.“ Adolf Peter Záturecký, známy zberateľ a vydavateľ slovenského folklóru, ktorého doménou boli slovenské príslovia a porekadlá, zapísal si okolo roku 1870 počas pobytov v Banskej Bystrici toto príslovie nasledovne: „Toľko ich je ako Sásovänov.“ Ako zberateľ veľmi lipol na rýdzosti slovenských prísloví a snažil sa do svojej zbierky zaradiť len tie, ktoré pokladal za vyslovene ľudové, alebo tie, ktoré podľa jeho mienky boli už medzi ľudom dostatočne udomácnené. Sásovania boli v tom čase veľmi dobre známi hlavne z bystrických zeleninových trhov predajom uhoriek a fazule. Po vyše tridsaťročnej sústavnej zberateľskej práci A. P. Zátureckého vyšla v Prahe v roku 1897 nákladom Českej akadémie zbierka Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví i so sásovským príslovím. Na Slovensku bola tlačou v takomto rozsahu vydaná až v roku 1965. V praxi toto príslovie znamenalo, že Sásovania na spoločenské, kultúrne a športové podujatia v celej obci a okolí chodili od nepamäti kolektívne, t. j. hromadne, nie ako jednotlivci. Svojou masovou účasťou a disciplinovanosťou podnietili vznik tohto príslovia, čo dokazovalo veľmi vyvinutý zmysel pre kolektívnosť, ktorý bol prejavovaný v činnosti spolkov, združení a iných organizačných zložkách pôsobiacich v obci po celú dobu jej samostatnosti. Uznesením č.1536/2014-MsZ z 28. 10. 2014 bolo toto sásovské príslovie schválené a zaradené do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica.