Technické dielo – oceľové mechanické stavidlo – sa nachádza v mieste prahu na dolnom toku potoka Bystrica, ktorý je pravostranným prítokom Hrona, v banskobystrickej časti Medený Hámor pri križovatke ulíc Laskomerská a Lazovná. Je súčasťou zregulovanej dolnej časti toku, ku ktorej došlo v súvislosti s využívaním jeho vodného potenciálu pre potreby územne susediacich priemyselných výrobných zariadení a v rámci protipovodňovej ochrany priľahlého územia. Potok Bystrica pramení vo Veľkej Fatre pod Kráľovou studňou, preteká cez obce Dolný Harmanec, Harmanec, Uľanka a cez Jakub sa dostáva na územie Banskej Bystrice popri Medenom hámri, areáli bývalej Slovenky a na Huštáku sa vlieva do Hrona. Potok slúžil nepretržite už od konca 15. storočia, keď sa v Medenom hámri na tak-mer 500 rokov udomácnila kovohutnícka veľkovýroba medi, ako zdroj vody pre manufaktúrnu a neskôr aj prie-myselnú výrobu. Severne od objektu hámra bol situovaný vodný náhon. Celoročne fungujúca výrobná prevádzka banskobystrického mediarskeho podniku pozostávala zo sústavy hutníckych, hámorníckych, zámočníckych dielní a skladov, ktorých súčasťou boli aj mohutné rozvody vody v interiéri. Voda slúžila aj na pohon vodných kladív. Úsek toku Bystrice po sútoku so Starohorským potokom od Uľanky až po vodočet v Banskej Bystrici, odkiaľ je potok regulovaný, využívajú vodáci na splav.