Banská Bystrica patrila v stredoveku medzi najvýznamnejšie mestá Uhorska. Nemeckí hostia – Sasi a Durínčania – na čele s neskorším richtárom Ondrejom sa usadili na mieste staršej slovanskej osady Bystrica. V roku 1255 udelil týmto nemeckým hosťom z osady Bystrica uhorský panovník Belo IV. rozsiahle výsady – privilégiá. Počiatky a rozvoj mesta Banská Bystrica sú úzko späté s jej prvým richtárom Ondrejom, ktorý sa v písomných prameňoch v tejto funkcii spomína už v roku 1256, ďalej ako richtár mesta v rokoch 1262, 1272, 1282, 1284, 1287 a v roku 1293. Napriek tomu, že výsadná listina z roku 1255 určuje každoročnú voľbu richtára, môžeme predpokladať, že Ondrej bol za svoje zásluhy doživotným richtárom mesta. Ondrej bol jeden z najvýznamnejších osadníkov, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj mesta. Patril medzi popredných ťažiarov v Bystrici a výrazne sa zaslúžil o rozvoj baníctva. Jeho zásluhy našli odozvu aj na kráľovskom dvore. Uhorskí králi Ondreja odmeňovali rozsiahlymi pozemkami a povýšili ho do šľachtického stavu. Patril tak k nobilite Uhorského kráľovstva a v písomných prameňoch bol označovaný termínom komes. V roku 1263 mu Belo IV. daroval za budovanie mesta a otváranie nových baní na striebro rozsiahly majetkový komplex pri Banskej Bystrici. Tento tvorilo územie dnešných Seliec, Senice a Šalkovej. V meste sa Ondrej stal zakladateľom rodiny Ondrejovcov. Zomrel pravdepodobne pred rokom 1295, pretože v tom roku si jeden z jeho synov uplatňoval na jeho majetky dedičské právo. Jeho synmi boli Heinczmann a Mikuláš Sas. Po Heinczmannovi niesla meno Kostiviarska, nazývaná aj Heinzmanova Ves alebo Slovenská Ves. Po jeho druhom synovi Mikulášovi Sasovi bola pomenovaná dedina Sásová. Práve prezývka Sas, ktorú mal tento Ondrejov syn, jednoznačne dokladá aj etnicitu richtára Ondreja. Okrem Ondrejovcov boli v období 13. a 14. storočia v Banskej Bystrici najvplyvnejšími rodinami Karolovci a Gottšalkovci. Potomkovia Ondreja patrili po celý stredovek medzi najvýznamnejšie rodiny a ich sídelnou dedinou na teritóriu mesta bola Sásová, kde mali aj šľachtickú kúriu.