Karol Kiszely pochádzal zo slovenskej rodiny, ktorej predkovia – jeho prastarý a starý otec – sa venovali výrobe kostolných organov. Jeho otec bol právnikom a matka Hermína Dobrovitsová bola sestrou manželky Svetozára Hurbana Vajanského. Svoje štúdium začal v rodnom meste na banskobystrickom evanjelickom gymnáziu, potom pokračoval na univerzite v Budapešti. Tu vyštudoval históriu, zemepis a orientalistiku. Popri turečtine ovládal latinský jazyk, nemčinu, maďarčinu a slovenčinu. V rámci svojich študijných ciest navštívil mnohé orientálne krajiny, napr. Turecko. Následne o týchto výskumných cestách prednášal na pôde Uhorskej zemepisnej spoločnosti v Budapešti, ale aj v Banskej Bystrici. V roku 1914 nastúpil na pozíciu profesora na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde postupne vyučoval zemepis, dejepis, prírodopis, gréčtinu a matematiku. V roku 1917 sa stal jediným správcom vtedajšieho banskobystrického mestského múzea so sídlom v Matejovom dome. V tejto funkcii pô- sobil až do svojej smrti. V roku 1926 sa stal aj mestským knihovníkom. Mestská knižnica bola zriadená v budove radnice na námestí v Banskej Bystrici. V roku 1932 ho Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku menoval za štátneho konzervátora v okrese Banská Bystrica. V roku 1937 sa podieľal na kurze pre sprievodcov po pamiatkach Banskej Bystrice. Ako zanietený múzejník a banskobystrický lokálpatriot sa zapojil do príprav výstavy pod názvom Staré umenie na Slovensku v Prahe. Zo zbierok mestského múzea vybral najreprezentatívnejšie zbierkové predmety z obdobia gotiky, ktoré na výstave vynikajúco reprezentovali Banskú Bystricu a Slovensko. V roku 1939 pripravil muzeálne predmety pre výstavu v New Yorku a v roku 1942 pre výstavu v Stuttgarte. Karol Ivan Kiszely bol členom sedemnástich domácich a zahraničných vedeckých a odborných spoločností. Aktívne publikoval do- ma aj v zahraničí. V roku 1937 napísal a vydal prvého slovenského Sprievodcu Mestského múzea v Banskej Bystrici. Karol Kiszely zomrel po dlhej chorobe vo svojom rodnom dome, bez potomkov. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Jeho rodný dom na Skuteckého ulici č. 3 odkúpil v roku 1953 Jednotný národný výbor a po jeho asanovaní tu bola postavená budova kina Hviezda.